Tevredenheid studenten voor het eerst in vijf jaar lager

Uitslag Nationale Studenten Enquête 2017
18 mei 2017

Na de mooie reeks cijfers van de afgelopen jaren op het gebied van studenttevredenheid, zien we in 2017 voor het eerst na vijf jaar een lichte daling, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête 2017. De score daalt met 0,03 van 3,82 naar 3,79 gemeten op een 5-puntsschaal.

"Teleurstellend en een serieus signaal voor analyse"

Dit jaar heeft 38,7% van de studenten de NSE ingevuld, ruim boven het gestelde doel van 33%. In vergelijking met de scores van afgelopen jaren, is de uitslag van 2017 grilliger en vraagt deze om een nadere analyse van de cijfers. 

Bestuursvoorzitter Ron Bormans: “Deze uitslag vinden wij als Hogeschool Rotterdam teleurstellend. We hadden uiteraard liever ook dit jaar vooruitgang gezien, maar nemen het signaal serieus en zullen het diepgaander analyseren, ook omdat de uitslag niet helemaal eenduidig is. Hoe verklaren we bijvoorbeeld dat de algemene tevredenheid lager is, terwijl we op veel facetten ook een stap voorwaarts hebben gemaakt? Op de belangrijkste thema’s boeken we lichte vooruitgang en op een substantieel aantal aspecten hebben we een score die hoger ligt dan onze benchmark, de Randstandhogescholen, terwijl we in de algemene tevredenheid wat inleveren ten opzichte van hen. 

Het lijkt erop dat we door de focus op kwaliteit en inhoud van het onderwijs iets aan scherpte hebben ingeleverd als het gaat om randvoorwaarden, zoals studieroosters, informatievoorziening en de wijze waarop we omgaan met feedback van studenten. Het kan ook zijn dat we een prijs betalen voor de meerjarige forse groei van het aantal studenten aan onze hogeschool, waardoor het nooit echt stabiel wordt. De studenten lijken met deze uitslag een signaal af te geven: “Prettig dat jullie goed na denken over de inhoud van het onderwijs, maar mijn rooster moet ook kloppen”. 

Opvallende scores

Op de thema’s die studenten belangrijk vinden (inhoud van het onderwijs, de kwaliteit van de docenten, toetsing en de studiebegeleiding), is de score positief en nagenoeg stabiel. Thema’s die lager scoren zijn, zoals gezegd, kwaliteitszorg, informatievoorziening, de groepsgrootte en studieroosters.

Op een aantal punten zijn studenten dit jaar positiever. Ze zijn tevredener over de sfeer bij hun opleiding, over de spreiding van de studielast en de mate waarin de opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Een thema dat studenten belangrijk vinden, en dat nieuw is in de enquête, is het thema 'uitdagend onderwijs'. Dit hangt nauw samen met de scores over de inhoud van het onderwijs en docenten. HR scoort op deze punten hoger dan de Randstadhogescholen, maar iets lager dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is dat minder studenten ondanks de tevredenheid op deze punten, hun opleiding aan zouden raden bij vrienden en bekenden. Dit punt kent weliswaar een relatief hoge score (3,83), maar is in vergelijking met de afgelopen jaren gedaald. Ook hier moeten we goed naar kijken. 

Kortom, onder het algehele beeld van de teruggang gaat een meervoudige werkelijkheid schuil die vraagt om nadere analyse. Die analyse wordt momenteel uitgevoerd, waar ook onze opleidingen bij betrokken zullen worden. 

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123, een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs.

Lees ook

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.