Menu Zoeken English

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

"Docenten maken het verschil"
01 juli 2016

Deze week publiceert Hogeschool Rotterdam het Jaarverslag 2015. Dit jaar wederom in de vorm van een website, gemaakt door onze eigen studenten van de Willem de Kooning Academie.

We kijken in dit jaarverslag terug op een jaar waarin op verschillende gebieden een bescheiden vooruitgang is geboekt, maar ook op een jaar waarin zich een aantal vraagstukken voordoen die nog om nadere analyse en aanpak vragen. De hoofdpunten uit het jaarverslag zijn een aantal speerpunten die we in 2015 hebben opgepakt en deze benoemen we hieronder. Een bijzonder hoofdstuk is het derde: de eindverantwoording van de Prestatieafspraken met het Ministerie van OC&W.  Voor aanvullende informatie hierover kijk op de pagina Publicaties - prestatieafspraken 

1. Meer docenten voor de klas, zorgt via een sterkere binding tussen student en docent, tot betere studieresultaten 

Hogeschool Rotterdam heeft in 2015 bewust meer docenten aangenomen dan voorheen gebruikelijk was. Docenten maken namelijk het verschil, zij leveren de belangrijkste bijdrage aan het studiesucces van de studenten. Studenten die vertraging oplopen of dreigen uit te vallen zijn gebaat bij een pedagogische insteek die verbindt en uitdaagt. Het programma Binding van Hogeschool Rotterdam helpt docenten hoe ze in de klas aan een betere binding met de student kunnen werken. Het onderwijzend personeel zal ook de komende jaren toenemen, met de nadruk op 2017. De student-docentratio verbetert sterk door de afname van 21,9 in 2015 naar 19,5 in 2018. De verhouding tussen docenten en niet-onderwijzende medewerkers in het personeelsbestand verbetert hierdoor ook.

2. MBO uitval: Waarom? En hoe gaan we daarmee om? 

De hoge uitval van mbo-studenten is de grote uitdaging waar Hogeschool Rotterdam voor staat: het uitvalpercentage onder studenten die van het mbo doorstromen naar het hbo neemt sinds enige jaren flink toe. Veel studenten stoppen met hun hbo opleiding. Waar ligt dat aan? Welke knelpunten ervaren deze studenten? Hoe kunnen we de doorstroom verbeteren en hoe geven we alle studenten een eerlijke kans? Hogeschool Rotterdam is sinds 2015 op meerdere manieren bezig om hier een visie op te ontwikkelen en naar antwoorden en oplossingen te zoeken.

3. Rotterdam Academy boort nieuwe groep studenten aan. Met dank aan de samenwerking met de ROC’s.

De Rotterdam Academy heeft vanaf 2011 een groei doorgemaakt. Er is bij het beroepenveld in de Rotterdamse regio veel vraag naar Associate degrees. De Rotterdam Academy boort een nieuwe doelgroep aan, namelijk MBO’ers die anders de weg naar een 4 jarige bachelor te hoog gegrepen zouden vinden en kiezen voor een AD: 2 jaar studeren op HBO niveau. Ook zijn er nieuwe AD’s in ontwikkeling. In 2015 is er veel aandacht besteed aan de bekendheid van Associate degrees en groeide het aantal studenten van 500 in 2012 naar ruim 1800 in 2015. We verwachten dat de Rotterdam Academy nóg verder doorgroeit. 

4. Tevredenheid medewerkers en studenten: De medewerkerstevredenheid is heel hoog, de studenttevredenheid stijgt 

Bij studenten neemt de waardering voor het onderwijs toe. Het algemene rapportcijfer dat zij de hogeschool geven is – op een vijfpuntschaal - gestegen van 3,68 in 2012 naar 3,76 in 2015 (en inmiddels 3,82 in 2016). De doelstelling die is geformuleerd in 2012, is ruim behaald. In vergelijking met de cijfers van vorig jaar heeft Hogeschool Rotterdam de meeste vooruitgang geboekt op het gebied van tevredenheid over docenten, studiebegeleiding en de groepsgrootte. Dit is een compliment voor de docenten en de inzet die zij dagelijks leveren in de klas. De toename lijkt ook in lijn te zijn met de inspanningen vanuit het Focusprogramma van de hogeschool, dat gepaard gaat met stevige investeringen in kwaliteit en studiesucces. Het is goed om te zien dat de studenten meer kleinschaligheid ervaren. Hogeschool Rotterdam heeft hier op ingezet door meer docenten aan te nemen. De docenten zijn op hun beurt ook (zeer) tevreden over hun werk op Hogeschool Rotterdam. In 2014 was de tevredenheid 75%. In 2015 is de tevredenheid met 6% gestegen naar 81%. Deze ontwikkeling is positief en kan gerelateerd worden aan de toegenomen aandacht voor de bacheloropleidingen, de focus op de kwaliteit van de opleidingen en de centrale rol die docenten hierin hebben.

5. Dit zijn de belangrijkste cijfers omzet, ziekteverzuim, resultaat, …

 20152014
Baat € 280.525.000 € 284.627.000
Resultaat € -12.924.000 € 12.091.000
Studentenaantallen 35.447  34.405
Aantal medewerkers 2.642 2.463
Solvabiliteit   45%   51%

 

Prestatieafspraken 2013 – 2016

In het jaarverslag van 2015 is een bijzonder hoofdstuk opgenomen: namelijk hoofdstuk 3, de eindverantwoording van de Prestatieafspraken 2013 – 2016.

Eind 2011 heeft de Vereniging Hogescholen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OC&W) een akkoord gesloten over de verdere ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs (hbo). De individuele hogescholen hebben dit akkoord in de loop van 2012 nader ingevuld met eigen prestatieafspraken. Hogeschool Rotterdam heeft destijds ambities geformuleerd op een aantal verplichte en facultatieve indicatoren ten aanzien van studiesucces en onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft HR afspraken gemaakt over profilering (zwaartepuntvorming en onderwijsdifferentiatie). Voor een uitgebreidere duiding van deze eindverantwoording verwijzen we naar Publicaties op onze website.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.