Menu English

Een jaar lang actievoeren voor een sinterklaasfeest zonder Black face in 2023

De sinterklaasperiode zit er officieel alweer op en ook dit jaar vierden steeds meer mensen het feest zonder zwarte piet. Dat is goed nieuws! Helaas zijn we er nog niet, want op veel plekken in ons land maakt de racistische karikatuur nog steeds deel uit van het kinderfeest. Gaat het Nederland lukken om in 2023 een sinterklaasfeest zonder zwart geschminkte Piet voor ieder kind te bewerkstelligen?

For English scroll down

Anno 2022 zou je verwachten dat iedereen wel begrijpt dat een racistische karikatuur geen onderdeel meer kan zijn van een kinderfeest. De afgelopen jaren hebben veel actiegroepen en individuen zich sterk ingezet om men te onderwijzen over de geschiedenis van Black face en met succes. Dat blijkt ook uit nieuw onderzoek van I&O Research. Het aantal voorstanders van zwarte piet is namelijk gezakt van 66 procent in 2016 naar 33 procent in 2022.

In een Instagram post spreekt Jerry Afriyie, dichter en co-founder van Nederland Wordt Beter en Kick Out Zwarte Piet van mooi nieuws. In zijn caption deelt hij hoe 12 jaar geleden 95% van alle Nederlanders nog voorstander was van zwarte piet. Gelukkig zijn veel mensen voorbij de vraag waarom het uiterlijk van zwarte piet niet van deze tijd is en niet past in een gezonde en inclusieve samenleving.

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om het uiterlijk van Piet te veranderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van roetveegpieten, maar ook door geen gebruik te maken van racistische elementen, zoals kroeshaar pruiken.

Bijna 100 jaar lang verzet zwarte piet

Het afgelopen decennium is er onwijs hard gestreden om er een inclusiever kinderfeest van te maken, maar de strijd tegen zwarte piet is er een die zich al veel langer afspeelt. De eerste tekenen van kritiek op de racistische karikatuur vonden al plaats in 1927. Dit waren voornamelijk sporadische tegengeluiden van journalisten of verzorgers. In de Groene Amsterdammer verscheen er bijvoorbeeld een opiniestuk over o.a. racistische stereotypes binnen het sinterklaasfeest.

Een van de bekendste kantelpunten in de antizwartepieten beweging is wellicht de gewelddadige arrestatie van Quincy Gario en Jerry Afriyie tijdens de landelijke sinterklaasintocht in Dordrecht op 12 november 2011. De beelden van de heren die tijdens hun vreedzame demonstratie slachtoffer werden van buitensporig politiegeweld wakkerde een vuur aan in veel mensen om zich uit te spreken.

Rechtsradicale pro-zwartepietactivisten

We gaan als land de goede kant op en maken stappen vooruit. Tegelijkertijd is 33% nog steeds een groot aantal voorstanders en hiertussen zit een gevaarlijke groep van rechtsradicale pro-zwartepietactivisten. Op 19 november 2022 verhinderde deze groep met grof geweld het demonstratierecht van vreedzame antizwartepietactivisten. Auto’s werden vernield, mensen belaagd en ernstige bedreigingen geuit. Zowel Amnesty International Nederland als Kick Out Zwarte Piet hebben aangifte gedaan tegen het geweld dat zich afspeelde in Staphorst.

Amnesty Nederland benadrukt in hun statement dat het verhinderen van het demonstratierecht strafbaar is en verzoekt om een grondige en onafhankelijke evaluatie van het optreden van de burgemeester in Staphorst, de politie en het Openbaar Ministerie. Dat dit alles heeft kunnen plaatsvinden terwijl de politie er was, heeft voor Kamervragen gezorgd. Partijvoorzitter van Bij1 Sylvana Simons vroeg zich terecht af hoe het mogelijk is dat er al 11 jaar lang mensen die vredig demonstreren in elkaar worden geslagen door de politie, of door mensen die door de politie daar alle kans toekrijgen.

Inclusief sinterklaasfeest zonder zwarte piet

De strijd tegen de racistisch karikatuur is niet iets dat zich alleen afspeelt van 12 november als de Sint aankomt tot 5 december als hij het land weer verlaat. Het is ontzettend belangrijk om het gesprek ook na de sinterklaasperiode voort te zetten, zeker gezien zwarte piet een symbool is van institutioneel racisme.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet is een actie gestart waarin zij tot 5 december 2023 actief actievoeren tegen de racistische karikatuur. Zo hebben ze 250 inclusieve sinterklaaspakketten naar scholen in Staphorst verstuurd. Het is in ieder geval een mooi streven om dit racistische hoofdstuk in de geschiedenis af te sluiten. En een goed moment om dit in 2023 te verwezenlijken, als we 150 jaar afschaffing van de slavernij vieren.  

A year of campaigning for a Saint Nicholas celebration without black face in 2023

The Saint Nicholas festivities are officially over. Once again, this year many people celebrated the party without black Pete (Zwarte Piet). That's good news! Unfortunately, we are not there yet, because in many places in our country, the racist caricature is still part of the children's festival. Will the Netherlands succeed in achieving a Saint Nicholas celebration for every child without a Pete in black make-up by 2023?

In 2022, you would expect everyone to understand that a racist caricature can no longer be part of a children's festival. In recent years, many activist groups and individuals have made strong efforts to educate people about the history of Black face and successfully. New research by I&O Research has shown this as well. Indeed, the number of supporters of a black Pete has dropped from 66 per cent in 2016 to 33 per cent in 2022. In an Instagram post, Jerry Afriyie, poet and co-founder of Nederland Wordt Beter and Kick Out Zwarte Piet speaks of great news. In his caption, he shares how 12 years ago, 95 per cent of all Dutch people still supported black Pete. Fortunately, many people have moved past the question of why the appearance of black Pete is not of our time and does not fit into a healthy and inclusive society. More and more municipalities are choosing to change the appearance of Pete, for example, by explaining that Pete’s face is black with soot, but also by not using racist elements, such as frizzy-hair wigs.

Nearly 100 years of resistance to black Pete
The past decade has seen immense efforts to make it a more inclusive children's festival, but the fight against black Pete is one that has been going on for much longer. The first signs of criticism of the racist caricature occurred as early as 1927. This was mainly sporadic dissent of journalists or caretakers. The Groene Amsterdammer, for example, published an opinion piece on racist stereotypes within Saint Nicholas celebrations, among other things. Perhaps one of the most famous turning points in the anti-black Pete movement is the violent arrest of Quincy Gario and Jerry Afriyie during the national Saint Nicholas parade in Dordrecht on 12 November 2011. The images of the men becoming victims of excessive police brutality during their peaceful demonstration was reason for many people to speak out.

Right-wing radical activists who are pro-black Pete
As a country, we are moving in the right direction and making strides forward. At the same time, 33% is still a large number of proponents and among these is a dangerous group of radical right-wing pro-black Pete activists. On 19 November 2022, this group used brute force to prevent peaceful anti-Black Pete activists from demonstrating. Cars were vandalised, people were besieged, and serious threats were made. Both Amnesty International Netherlands and Kick Out Zwarte Piet have reported the violence that took place in Staphorst. In their statement, Amnesty Netherlands stresses that preventing the right to demonstrate is punishable and calls for a thorough and independent evaluation of the actions of the mayor in Staphorst, the police and the Public Prosecution Service. That all this could have taken place while the police were there has caused legitimate parliamentary questions. Party leader of Bij1, Sylvana Simons, rightly wondered how it is possible that even after 11 years of peaceful demonstration, people were beaten up by the police, or by others while the police was standing by.

Including Saint Nicholas party without black Pete
The fight against racist caricature is not something that takes place only from 12 November when St Nicholas arrives until 6 December when he leaves the country again. It is incredibly important to continue the conversation beyond the Saint Nicholas period, especially given that black Pete is a symbol of institutional racism. Action group Kick Out Zwarte Piet has launched a campaign in which they are actively campaigning against the racist caricature until 5 December 2023. For instance, they have sent 250 inclusive Saint Nicholas gift sets to schools in Staphorst. In any case, it is a great effort to close this racist chapter in history. And a good time to accomplish this, and at the same time, long overdue, celebrate 150 years of the abolition of slavery.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen