Menu English

Pride Month is here!

Hoe is de Pride beweging ontstaan?

Ook dit jaar lopen we met een team van Hogeschool Rotterdam mee met de Pride Walk op 2 juni. De maand juni staat in het teken van Pride, trots. De Stonewall Riots in 1969 in Amerika worden gezien als het begin van de beweging voor rechten van de LHBTQIA+ -gemeenschap.

Op 28 juni 1969 werd de Stonewall Inn door de politie ingevallen waarna er spontane demonstraties ontstonden vanuit de LHBTQIA+ -gemeenschap. Een jaar later, in 1970, gingen honderden demonstranten opnieuw de straten op en daar begon de eerste Pride March.

Pride is een protest. Waarbij onder andere de pioniers Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, beide trans vrouwen van kleur, hun leven hebben toegewijd aan de emancipatie van de LHBTQIA+ -gemeenschap.

De eerste protesten in Nederland waren tegen artikel 248-bis[1] en om stil te staan bij de homoseksuele oorlogsslachtoffers. Nog altijd ervaart de gemeenschap discriminatie en geweld, er valt nog heel veel te behalen als het gaat om emancipatie. Zo moeten asielzoekers die hun land verlaten, omdat het daar niet veilig is als LHBTI’er, in Nederland nog steeds bewijzen dat ze bijvoorbeeld homo of trans ‘genoeg’ zijn. Daarnaast krijgen LHBTI’ers vaak te maken met geweld, vooral trans vrouwen van kleur zijn hier het slachtoffer van en worden zelfs vermoord. Daarom is het nog altijd belangrijk om je in te zetten en uit te spreken voor emancipatie van de gemeenschap.

In Rotterdam bestaat pride nu 10 jaar en dat moet gevierd worden! In de stad doen we dat tijdens de Rotterdam Pride week van 1 juni tot 11 juni. Op 2 juni gaan we de straten op tijdens de Pride March.

Black Pride

Hoewel Zwarte LHBTI’ers zoals Marsha P. Johnson zich inzetten voor emancipatie van de gehele gemeenschap worden ze nog altijd gediscrimineerd en hebben te maken met racisme. Het gezicht van Pride bestaat vaak uit witte cisgender[2] homomannen, waarbij de strijd van trans vrouwen van kleur vaak wordt vergeten.

Als tegengeluid is Black Pride ontstaan, de Nederlandse Naomie Pieter is een van de oprichters. Het is een protest tegen anti-zwart, trans- en -queer geweld, dat nu vooral in Nederland plaats vindt. Ze vragen aandacht voor de rechten en emancipatie van Zwarte LHBTI’ers. Black Pride is dit jaar van 30 juni tot 2 juli.

Wat kan je doen? 

Spreek je uit tegen discriminatie en support de gemeenschap. Doneer aan goede doelen zoals The Trevor Project, maar steun ook individuele LHBTI’ers om de kosten voor bijvoorbeeld hun gender operaties te dekken.

Pride March Hogeschool Rotterdam

Samen met Rotterdam Pride[3]  kun je vrijdagavond 2 juni een statement maken voor gelijke rechten en meer acceptatie van de LGBTIQA+ gemeenschap in Nederland én wereldwijd! Tijdens een vreedzame mars door de stad laten we een signaal horen: iedereen verdient de vrijheid om zichzelf te zijn! 

Laten we samen onze trots tonen en onze stem laten horen met spandoeken, vlaggen en een overvloed aan liefde. Sluit je met INCLUDED aan en nodig vrienden, familie en medestanders uit om de wereld te laten weten dat we hier zijn.

Meld je hier aan!


[1] De meerderjarige leeftijdsgrens voor homoseksuelen was toen 21 jaar terwijl het voor heteroseksuelen 16 jaar was. In artikel 248-bis stond dat een meerderjarige en een minderjarige van hetzelfde geslacht niet samen konden zijn. Een 20-jarige en een 21-jarige zou hierbij strafbaar zijn terwijl dit voor heteroseksuelen koppels niet gelden.

[2] Een cisgender persoon is iemand die zich identificeert met het geslacht dat hen is toegewezen bij de geboorte.

[3] https://rotterdam-pride.com/events/

Bronnen:
Koendjbiharie, R. (2020, 20 juli). Black Pride NL: een oude en een nieuwe beweging. Expreszo. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://expreszo.nl/black-pride-nl/
Dominicus, W. (2020, 2 juli). Pride is Protest: waarom Pride-maand ook anno 2020 nog een noodzaak is. Jan. Geraadpleegd op 2 juni 2022, van https://www.jan-magazine.nl/lifestyle/a33019180/pride-maand-belangrijk-canal-parade/

The month of June is all about Pride

This year we will join Rotterdam University of Applied Sciences with the Pride Walk on June 2.

Where did the Pride movement come from? The 1969 Stonewall Riots in America are seen as the beginning of the LGBTQIA+ rights movement.

On June 28, 1969, the Stonewall Inn was raided by the police, after which spontaneous demonstrations arose from the LGBTQIA+ community. A year later, in 1970, hundreds of protesters took to the streets again, and the first Pride March began.

Pride is a protest. Among others, pioneers Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera, both trans women of colour, have dedicated their lives to the emancipation of the LGBTQIA+ community.

The first protests in the Netherlands were against article 248-bis[1] and to reflect on the homosexual war victims. The community still experiences discrimination and violence, there is still a lot to be achieved when it comes to emancipation. For example; asylum seekers who leave their country, because it is not safe there as an LGBTI person, still have to prove in the Netherlands that they are gay or trans 'enough', for example. In addition, LGBTI people often experience violence, especially trans women of colour are victims of this and are even killed. That is why it is still important to commit and speak out for the emancipation of the community.

In Rotterdam, Pride is now 10 years old and that should be celebrated! In the city, we do that during the Rotterdam Pride week from June 1 to June 11. On June 2, we will take to the streets during the Pride March.

Black Pride

Although Black LGBTI people like Marsha P. Johnson are committed to the emancipation of the entire community, they still face discrimination and racism. The face of Pride is often white cisgender[2] gay men, often forgetting the struggles of trans women of colour.

Black Pride was created as a counter-voice, the Dutch Naomie Pieter is one of the founders. It is a protest against anti-black, trans and queer violence, which is now mainly taking place in the Netherlands. They draw attention to the rights and emancipation of Black LGBTI people. Black Pride is this year from June 30 to July 2.

What can you do?

Speak out against discrimination and support the community. Donate to charities such as The Trevor Project, but also support individual LGBTI people to cover the costs of their gender operations, for example.

Pride March Rotterdam University of Applied Sciences

Together with Rotterdam Pride[3], you can make a statement on Friday, June 2 for equal rights and more acceptance of the LGBTIQA+ community in the Netherlands and worldwide! During a peaceful march through the city, we send out a signal: everyone deserves the freedom to be themselves!

Together let's show our pride and make our voices heard with banners, flags and an abundance of love. Join INCLUDED and invite friends, family and supporters to let the world know we're here.

Sign up here!

[1] The age limit for homosexuals was then 21 years old, while for heterosexuals it was 16 years old. Article 248-bis stated that an adult and a minor of the same sex could not be together. A 20-year-old and a 21-year-old would be punishable, while this did not apply to heterosexual couples.

[2] A cisgender person is someone who identifies with the gender they were assigned at birth.

[3] https://rotterdam-pride.com/events/

Sources

Koendjbiharie, R. (2020, July 20). Black Pride NL: an old and a new movement. Expresso. Retrieved on June 1, 2022, from https://expreszo.nl/black-pride-nl/

Dominicus, W. (2020, July 2). Pride is Protest: why Pride Month is Still a Necessity in 2020. Jan. Retrieved on June 2, 2022, from https://www.jan-magazine.nl/lifestyle/a33019180/pride-maand-belangrijk-canal-parade/  

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen