Menu English

Vooroordelen in de voetbalwereld

Alumnus Luke onderzocht hoe commentatoren bij voetbalwedstrijden witte en zwarte spelers typeren

Alumnus Luke Vermeulen studeerde Advertising aan de Willem de Kooning Academie. Op 31 augustus ontving hij de Overtref Jezelf Beurs voor z’n project Perimeters over het aankaarten van racisme in de voetbalwereld.

For English scroll down

Luke (27) heeft een Engelse moeder en een Amerikaanse vader. Als voetballiefhebber, met name Liverpool, volgt hij het spel op de voet. Tijdens het luisteren van het commentaar bij de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City viel het hem op dat de commentatoren vaak stereotype bevestigingen hanteren als zij specifieke kwaliteiten van spelers beschrijven. Gebeurt dat vaker?

Luke, wat heb je ontdekt bij voetbalcommentaar?

Zwarte spelers krijgen vaak complimenten over hun snelheid, stevige spel en agressie. Terwijl witte spelers, bij soms vergelijkbare acties, bejubeld worden om hun creativiteit, intelligentie en leiderschap. Om dat te onderzoeken heb ik diverse wedstrijden in verschillende competities met verschillende commentatoren beluisterd.

Hoe kun je zoiets meten?

Er was eerder een onderzoek gedaan door een Deens Research Bureau onder de vijf belangrijkste competities. Daar ben ik op voortgegaan. Ik rubriceerde allerlei mogelijke termen op cognitieve vermogen, zoals creativiteit, leiderschap, intelligentie, werkethiek en vertrouwen. De andere categorie was Power and Pace, het fysieke vermogen, zoals kracht, atletisch vermogen en snelheid. Ik liet mij daarbij helpen door de termen te coderen voor twee sensitivity readers die met mij meewerkten.”

Beinvloeden commentatoren de voetbalselecties?

“Ik heb met Jacco Sterkenberg, een sportsocioloog, gesproken. Hij vertelde dat voetballertjes in hun jeugd expres hun snelheid inhielden, omdat je dan meteen op de flanken terecht komt en niet meer op posities die meer creativiteit en intelligentie eisen. En weet je, op het EK vorig jaar was Nederland het enige land met een zwarte aanvoerder! Dat is numeriek onverklaarbaar als je de selecties van alle landen bekijkt. En dan heb ik het nog niet eens over de verhoudingen bij coaches en trainers aan de top.”

Wat kunnen we hiermee? Heb je contact met de voetbalbond of sportzenders?

“Daar heb ik vaak over nagedacht. Het onderzoek moest eerst getest zijn en dat is nu gebeurd. Ik sta op de Dutch Design Week (DDW) in oktober van dit jaar en dat geeft ook een erkenning van mijn onderzoek. Volgens mij weten ze bij de voetbalbond van het onderzoek.

Moeten er andere commentatoren komen, of ze anders opleiden? In ieder geval moeten commentatoren en kijkers er zich bewust van worden. Maar ook bij andere reportages, zoals het journaal, waar de stem een autoriteit vertegenwoordigt, moeten we dit voorkomen. Wat ik níet wil, is dat commentatoren worden beticht van racisme, maar het mag niet in een doofpot gestopt worden.”

Wat wil je nog meer vertellen over je onderzoek?

De essentie van het project is dat mensen zelf wat beter gaan luisteren naar de voetbalmedia om de verborgen discriminerende methodiek te ontdekken en daarna bewustwording dat het er is. Velen zijn zich er niet van bewust hoe belangrijk commentatoren zijn. Hoe ze je kunnen beïnvloeden.

Wat echt zou helpen is dat het minder vaak dezelfde (mannen)stem is. Gelukkig hebben we tijdens het EK vrouwen meer vrouwelijke commentatoren gehoord. Over mannenstemmen gesproken, in de Amsterdamse metro, bijvoorbeeld, worden dringende zaken door een mannenstem gedaan en gewone mededelingen door een vrouw. Bij presidentsverkiezingen werkt een mannelijke diepe stem. Margret Thatcher heeft zichzelf indertijd getraind op dieper te spreken om zo meer overwicht te hebben.”

English text continues below the image

Meer over de DDW waar Luke staat: Perimeters - Luke Vermeulen | Dutch Design Week (ddw.nl)

Bekijk de clip van zijn project:

Racial bias in football

Alumnus Luke explored how commentators characterise White and Black footballers

Alumnus Luke Vermeulen studied Advertising at the Willem de Kooning Academy. On August 31, he received the Overtref Jezelf Beurs for his project Perimeters by addressing racism in the football world.

Luke (27) has an English mother and an American father. As a football fan, of Liverpool in particular, he follows the game closely. While listening to the commentary during a Liverpool v Manchester City game, he noticed that the commentators often use stereotypical affirmations when describing specific qualities of players. Does that happen more often?

Luke, what did you discover in football commentary?

Black players are often complimented on their speed, solid play and aggression. While white players, in sometimes comparable actions, are praised for their creativity, intelligence and leadership. To investigate that, I listened to several matches in different competitions with different commentators.”

How can you investigate something like that?

A Danish Research Firm had previously surveyed Europes five main competitions. I continued on that. I coded all possible terms on cognitive ability, such as creativity, leadership, intelligence, work ethic and reliability.

The other category was Power and Pace, the physical ability, such as strength, athletic ability and speed. I was helped with coding the terms by two sensitivity readers who worked with me.”

Do commentators influence football selections?

“I spoke to Jacco Sterkenberg, a sports sociologist. He said that in some cases, young footballers deliberately withhold their speed; otherwise, you immediately end up on the wing and no longer in positions that demand more creativity and intelligence. And you know, at the European Championship last year, the Netherlands was the only country with a Black captain! That is numerically inexplicable when you look at the selections of all nations. And Im not even talking about the relationships between coaches and trainers at the top.”

What can we do with this? Do you have contact with the football association or sports channels?

“Ive often thought about that. The research had to be tested first, and that has now happened. I will be at the Dutch Design Week (DDW22) in October this year, recognising my research. I think the Football Association knows about the investigation.

Should there be other commentators, or should they be educated differently? In any case, commentators and viewers should become aware of this problem. But we must also prevent this in other reports, such as the news, where the voice represents an authority. I dont want commentators to be accused of racism, but it shouldnt be covered up.”

What else would you like to tell us about your research?

The essence of the project is that people themselves will listen more critically to the football media in order to discover the hidden discriminatory methodology and then become aware that it is apparent. Many are unaware of the importance of commentators. How they can influence you.

What would really help is that its less often the same (male) voice.Fortunately, we heard more female commentators during the European Womens Championship. Speaking of mens voices, in the Amsterdam metro, for example, urgent matters are done by a mans voice and ordinary announcements by a woman. In presidential elections, a male deep vote works. Margret Thatcher has trained herself at the time to speak more deeply in order to gain more authority.”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen