Menu Zoeken English

Tot september 2020: Herstart fysiek onderwijs

 

Hogeschool Rotterdam krijgt de komende maanden meer ruimte om het fysieke onderwijs weer op te pakken. Dat zal stapje voor stapje gebeuren, dus: online onderwijs waar het kan én thuis leren en werken blijft de norm.

De hogeschool zal in verschillende fases haar deuren openen voor beperkt fysiek onderwijs.

Fase 0: nu tot 15 juni - afstudeergerelateerde activiteiten

Volgens de huidige afspraken met het ministerie van OCenW (en binnen de richtlijnen van het RIVM) is het nu al toegestaan om afstudeergerelateerde activiteiten op locatie te laten plaatsvinden. In deze fase zitten we nu. Het doel is om afstudeerders de mogelijkheid te bieden hun studie tijdig af te ronden. Afstudeerbegeleiding en -zittingen blijven online, zoals nu ook het geval is. We begrijpen dat dit voor sommige studenten niet de gedroomde afsluiting van je studie is, maar de situatie is op dit moment helaas niet anders. Bij activiteiten op locatie gaat het om fysiek onderwijs in werkplaatsen of praktijklokalen dat direct gerelateerd is aan het afstuderen. Dit geldt voor met name opleidingen van de Willem de Kooningacademie en onze instituten die het meer technisch georiënteerde onderwijs aanbieden, EAS, IGO en RMI. Deze activiteiten zullen op kleine schaal plaatsvinden in praktijklokalen en werkplaatsen op de volgende locaties van de hogeschool:

-   Wijnhaven/Blaak (vanaf 25 mei)
-   Academieplein (vanaf 2 juni)

Studenten en medewerkers voor wie dit geldt, worden door hun eigen instituut/opleiding verder geïnformeerd.

Openstelling van kleinschalige afstudeergerelateerde activiteiten in de werkplaatsen biedt ons de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met maatregelen en protocollen voor de volgende fase. Uiteraard hanteren wij bij de uitvoering van deze activiteiten de richtlijnen van het RIVM om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en studenten in acht te nemen. In de gebouwen zullen extra zichtbare maatregelen getroffen worden rond bewegwijzering en hygiënemaatregelen. Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar, bij verkoudheidsklachten blijf je thuis, enz. Volg de instructies en aanwijzingen op de locaties goed op.

De kleine groep studenten en medewerkers die thuis geen voorzieningen hebben voor online onderwijs en toetsing of die beter kunnen werken of studeren in onze gebouwen, kunnen in deze fase net zoals de afgelopen weken terecht op de locaties Kralingse Zoom en Rochussenstraat. We monitoren dit permanent en zorgen er blijvend voor dat de druk op onze gebouwen én het openbaar vervoer als gevolg hiervan niet te groot wordt.

Fase 1: 15 juni tot 1 september - beperkt fysieke onderwijsactiviteiten

Volgens het Landelijk Protocol Herstart Hoger Beroepsonderwijs komt er vanaf 15 juni nog meer ruimte om onderwijs op de locaties op te starten. Het gaat hierbij om onderwijs dat niet op afstand verzorgd kan worden zoals vaardigheidsonderwijs, onderwijs in werkplaatsen, afstudeeractiviteiten en online toetsing waarbij surveillance onontbeerlijk is; ook omdat de hogeschool omwille van de privacy zeer terughoudend is als het gaat om het online surveilleren. De hogescholen krijgen hiervoor specifieke tijdslots toegewezen, waarbij de druk op in de spits reizen met het OV wordt verlaagd. Dat betekent dat de onderwijsactiviteiten tussen 11:00-15:00 uur en tussen 20:00-22:00 uur op de locatie plaatsvinden. Waar nodig zullen ook zaterdagen ingeroosterd worden, met mogelijk uitloop in de maand juli. Hierbij mogen we hogeschoolbreed gebruikmaken van maximaal 20 procent van onze normale capaciteit aanwezige studenten en medewerkers.

Hoe gaan we dit doen:

 • 5 locaties open
  Er is een afweging gemaakt welke gebouwen zonder grote aanpassingen geschikt zijn voor onderwijs op 1,5 meter afstand. Vanaf 15 juni tot september zal beperkt fysiek onderwijs aangeboden worden op de locaties:

  -   Academieplein
  -   Wijnhaven/Blaak
  -   Museumpark
  -   RDM
  -   Rochussenstraat

  Locatie Museumpark wordt specifiek en exclusief ingericht als digitale toetslocatie, voor toetsen die niet op afstand kunnen worden afgenomen. We gaan – binnen RIVM-richtlijnen – een toetscapaciteit neerzetten van maximaal 300 studenten. De locatie Kralingse Zoom, die momenteel geopend is, is vanaf 15 juni volledig gesloten. Reden hiervoor is dat de sloop van bouwdeel C dan vervroegd kan plaatsvinden en het gebouw per 7 september weer (beperkt) opengesteld kan worden met zeer beperkte overlast.

  Dit betekent dat je mogelijk op een andere locatie ingeroosterd kunt worden dan je normaal gewend bent. Betrokken medewerkers en studenten die dit betreft, worden over verdere details door hun eigen opleiding/instituut geïnformeerd.

  Alle instituten informeren hun studenten op 8 juni over het rooster van de eerste twee weken na 15 juni, voor instituut HRBS gebeurt dit mogelijk iets later in de week van 8 juni.

  Andere locaties blijven voorlopig gesloten. De kleine groep medewerkers en studenten die de afgelopen weken gebruik heeft gemaakt van de locatie Kralingse Zoom om te werken of studeren, omdat zij thuis geen voorzieningen hebben, kan vanaf 15 juni terecht op vier locaties: Academieplein, RDM, Rochussenstraat of Wijnhaven/Blaak. Indien de toeloop naar deze vier locaties te groot wordt, zullen andere maatregelen worden getroffen. Museumpark wordt exclusief gebruikt als toetslocatie op basis van centraal gecoördineerde roostering.

 • Roostering. In de week van 8 juni maken instituten de roosters bekend voor de eerste twee weken na 15 juni. In deze roosters zijn zowel de online als de fysieke activiteiten opgenomen. Omdat er nog onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor het rooster toch aangepast moet worden, vragen we studenten en medewerkers het rooster dagelijks te checken. We vragen hiervoor jullie begrip.

  De roostering zal centraal geregisseerd worden, om de kaders van de protocollen te bewaken. Met instituten die gezamenlijk van een locatie gebruik maken, wordt samengewerkt om een zo optimaal mogelijk rooster te maken. Nadere informatie volgt vanuit je eigen opleiding/instituut. We benadrukken nogmaals dat we gebonden zijn aan eerder genoemde tijdslots en dat inzet van zaterdagen en uitloop in de maand juli ook mogelijk is, met het oog op het voorkomen van achterstanden. We vragen hiervoor jullie begrip en medewerking.

 • Online toetsing op Museumpark. Digitale toetsing waarbij surveillance onontbeerlijk is, vindt van 15 juni tot 1 september exclusief plaats op locatie Museumpark. De eerste drie verdiepingen worden ingezet voor digitale toetsen. Er is, zoals gezegd, een capaciteit van 300 toetsplekken. De inrichting vindt plaats volgens de anderhalvemeterveiligheid. Met de roostertijden wordt rekening gehouden met landelijk toegewezen tijdslots, ook worden starttijden van activiteiten van ruimtes die dicht bij elkaar liggen verspreid. We gaan de zaterdag gebruiken om toetsen te organiseren die te maken hebben met instroomeisen (landelijke toetsen PABO) en toelatingseisen (21+). Nadere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

 • Maatregelen en inrichting van gebouwen. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze medewerkers en studenten en doen er alles aan om binnen de richtlijnen van de RIVM een prettige en veilige omgeving te creëren. Zo verzoeken wij iedere student en medewerker zich te registreren bij binnenkomst en zich af te melden bij vertrek. In de gebouwen worden op een aantal plaatsen zuilen met desinfecterende handgel geplaatst. Daarnaast wordt bestickering aangebracht met instructies en aanwijzingen voor het maximum aantal personen per ruimte en verplichte looproutes. Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen. Daarom doen we een dringend beroep op onze studenten en medewerkers om deze aanwijzingen strikt te volgen.

 • Cateringfaciliteiten. De catering wordt, alleen indien dat technisch en logistiek mogelijk is, in de vorm van afhaalpunten gerealiseerd; restaurants blijven helaas gesloten. Koffie- en snoepautomaten zijn wel beschikbaar met desinfecterende doekjes om de bedieningspanelen en handen schoon te maken.

 • Protocollen. In lijn met het landelijke protocol heeft Hogeschool Rotterdam een eigen protocol opgesteld voor onderwijs in de anderhalvemetersamenleving. We doen hierbij aan iedereen het dringende verzoek om dit protocol goed door te nemen, voordat je een locatie bezoekt. Dit protocol dient te allen tijde nagevolgd te worden. Voor onderwijssituaties die binnen anderhalve meter moeten plaatsvinden, zoals praktijkonderwijs waarbij sprake is van fysiek contact (zoals verpleegkunde of fysiotherapie) of gebruik van krappe lascabines, gelden nadere richtlijnen, gebaseerd op de richtlijnen voor contactberoepen van het RIVM.

 • Thuiswerken blijft de norm. Fase 1 gaat slechts over een deel van ons onderwijs en onderzoek. Wat betekent dat we voor overige onderwijs-, onderzoeks-, en ondersteuningsactiviteiten vanuit huis blijven werken, zoals nu ook het geval is. Dat geldt ook voor vergaderingen e.d.

 • Zomervakantie. Ons bereiken veel vragen over de zomervakantie. Uiteraard is het belangrijk dat we na deze roerige tijd, straks kunnen genieten van de welverdiende rust. We willen hierover twee dingen benadrukken: enerzijds zullen we niet onnodig de zomervakantie inkorten, maar tegelijkertijd zullen we indien nodig de kans niet voorbij laten gaan om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen. Ook als dat betekent dat er iets langer moet worden doorgewerkt/doorgeleerd, zodat studenten (c.q. opleidingen) straks in september zoveel mogelijk hebben ingehaald. Daarmee zorgen we dat we straks met een schone lei weer aan het volgende studiejaar kunnen beginnen. De intentie is om het studiejaar 2019-2020 vóór 17 juli af te ronden.

Reizen naar de locaties

Een beperkte heropstart op locaties, betekent ook dat er weer naar de locaties gereisd moet worden. We kunnen ons voorstellen dat dit een prettig, maar ook een spannend vooruitzicht is, na een langere tijd vanuit huis werken of studeren. Om het openbaar vervoer zo min mogelijk te belasten, adviseren wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets. Reis je met het OV, houd je dan aan de maatregelen die daarvoor gelden. De beperkte parkeerfaciliteiten worden niet op voorhand ter beschikking gesteld aan medewerkers of studenten. In uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld op grond van een medische indicatie - zal worden bekeken of hiervoor ruimte kan worden gemaakt. Mocht je hierover nog vragen en/of zorgen hebben, neem dan contact op met je decaan, je leidinggevende of mail naar het corona informatiepunt corona.info@hr.nl

Tussen 15 juni en september zijn zes locaties geopend. Academieplein, Wijnhaven/Blaak (Willem de Kooning), Rochussenstraat, RDM, RMI (volgens richtlijnen STC) en Museumpark (uitsluitend voor online toetsen). We hebben in onze afweging voor deze locaties gekozen, omdat aan de ene kant op deze locaties voornamelijk praktijkonderwijs plaatsvindt en aan de andere kant omdat niet al onze gebouwen geschikt zijn voor onderwijs op anderhalve meter afstand. Bijvoorbeeld omdat de gangen te smal zijn of omdat het logistiek niet mogelijk is om binnen de maatregelen groepen mensen naar de verschillende verdiepingen te leiden. We monitoren de situatie in de gebouwen en als er aanleiding toe is, zullen we bepalen of op de vijf open locaties uitbreiding plaatsvindt of dat we uitwijken naar een van de gesloten gebouwen of een externe locatie.

Thuiswerken blijft de norm, zo blijft ook premier Rutte benadrukken. Mocht het tot de zomervakantie strikt noodzakelijk zijn om buiten de roostertijden van onderwijsactiviteiten op locatie aanwezig te zijn, check dan de openstelling van de gebouwen op het Informatiepunt Coronavirus. Wil je werken op locatie en je bent niet ingeroosterd voor onderwijsactiviteiten, overleg dit dan eerst met je leidinggevende. Om te waarborgen dat het aantal inpandige bezoekers de toegestane capaciteit niet overschrijdt, zijn de afgelopen weken tellersystemen geplaatst binnen de gebouwen van Academieplein, Rochussenstraat en Willem de Kooningacademie. Zodra het aantal aanwezige bezoekers de gestelde norm binnen een locatie overschrijdt, springt het scherm op rood. Let bij binnenkomst op het scherm en volg bij rood de instructies van het personeel. De komende weken worden de mogelijkheden onderzocht om, vanuit huis, inzicht te krijgen in de drukte op de geopende locaties. Dat voorkomt teleurstellingen bij aankomst.

Bekijk voordat je de locatie bezoekt de onderstaande video met instructies. Deze instructies zijn gebaseerd op het 1,5 meter-protocol van Hogeschool Rotterdam. Hierin staan praktische richtlijnen en regels om onderwijsactiviteiten te laten plaatsvinden in een ‘anderhalvemeterschool’. Iedere bezoeker houdt zich hieraan. Uiteraard gelden te allen tijden de RIVM-maatregelen, zoals handen wassen, niezen in je elleboog en gebruikmaken van een papieren zakdoekje. Als je verkouden bent blijf je thuis.

Maak vooral gebruik van de fiets of de scooter. Reis je toch met het OV? Houd je dan aan de maatregelen die daarvoor gelden. Check dit vooraf op de site van de vervoersmaatschappij. We benadrukken dat je bij voorkeur buiten de spits reist, zodat we het openbaar vervoer kunnen ontlasten. We zullen zodanig roosteren (ook ’s avonds), zodat het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit doen we buiten de spits, tussen 11.00 – 15.00 uur en 20.00 en 22.00 uur.

Ter voorbereiding van de opstart hebben we de volgende maatregelen genomen om een zo veilig en prettig mogelijke leer- werkomgeving te creëren.

 • Schoonmaak. Ook tijdens jullie afwezigheid, hebben we de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen en hebben ervoor gezorgd dat de gebouwen goed zijn schoongemaakt. Wekelijks zijn maatregelen genomen om legionellabesmetting te voorkomen.
 • Ventilatie. Ruim voor de openstelling van de gebouwen zorgen we dat de luchtbehandelingssystemen weer ingeschakeld zijn, zodat overal voldoende wordt geventileerd. Er zijn vragen gesteld of de ventilatiesystemen aan besmetting kunnen bijdragen. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat hier geen aanwijzingen voor zijn. Goed ventileren is volgens de RIVM-richtlijnen van belang voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat in ruimtes met meerdere personen bijvoorbeeld ook een aantal ramen wordt open gezet voor frisse lucht. Wees hier ook zelf alert op. Al onze gebouwen voldoen ruimschoots aan de eisen die aan ventilatie van onderwijsgebouwen worden gesteld.
 • Routing en bestickering. Bij binnenkomst in de gebouwen en op andere plekken zijn zuilen geplaatst om je handen te ontsmetten. Om de stroom mensen goed te geleiden, hebben we in de gebouwen een routing aangebracht met bestickering. Volg de aangeduide routes, houd je aan het eenrichtingsverkeer en let op de maximale bezetting in een lokaal. Liften zijn alleen voor gebruik door mindervaliden en voor goederenvervoer. In andere gevallen, maak je gebruik van de trap. Hoe de routing en bestickering eruit ziet, kun je hier bekijken in dit filmpje van onze locatie Willem de Kooning Academie en in dit filmpje zie je hoe de online toetslocatie Museumpark is ingericht.
 • Aanwijzingen personeel op locatie. Medewerkers van de dienst Faciliteiten en IT (FIT) zijn op de locaties aanwezig en kunnen aanvullende (route)aanwijzingen geven. Dit doen zij om de logistieke stromen en veiligheid op locaties te bevorderen. Volg deze aanwijzingen op en help je eigen gezondheid en veiligheid en die van medestudenten en collega’s te bewaken.
 • Houd je werk- of studeerplek opgeruimd. Thuiswerken en studeren blijft voorlopig de norm als je niet bent ingeroosterd voor onderwijs of toetsing en je thuis adequate voorzieningen hebt. Kom je op de locatie werken of studeren, zorg er dan voor dat je je werk/studeerplek zelf ook schoon houdt. Ruim s.v.p. voor je vertrekt de tafel of het bureau waaraan je werkt op. Laat geen papieren, etensresten of andere rommel liggen. Deze kleine inzet bevordert een gezonde leer- en werkomgeving.

We begrijpen dat vanwege gezondheidsredenen bij sommige studenten en medewerkers de behoefte kan ontstaan om op de HR-locaties een mondkapje te dragen. Om die reden zullen we - tot nader order- het gebruik ervan binnen onze gebouwen toestaan. Hogeschool Rotterdam zal niet centraal mondkapjes uitreiken, want deze zijn inmiddels op veel plaatsen verkrijgbaar. Voor de juiste mondkapjes en correct gebruik verwijzen we je naar het RIVM.

De restaurants op de geopende locaties zijn gesloten, maar op enkele locaties zijn wel kleinschalige uitgiftepunten. Koffie- en snoepautomaten zijn wel beschikbaar met desinfecterende doekjes om de bedieningspanelen en handen schoon te maken.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen