Menu English

Collegetour slavernijverleden

In gesprek met bewindspersonen over de doorwerking van het slavernijverleden

"Meer mensen van kleur in het kabinet" was één van de ideeën tijdens de Collegetour -Doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Een unieke kans voor studenten om in gesprek te gaan met de Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs &Cultuur). Ruim honderd jongvolwassenen met een Afro-Caribische achtergrond grepen deze kans.

For English scroll down

"Waarom is educatie over het slavernijverleden wel mogelijk in een museum en niet in het onderwijs?" 

Aanwezigen hoopten op concrete toezeggingen op hun ideeën, maar die bleven vooralsnog uit. Zo werden er verschillende ideeën geopperd. Van een fiscale regeling voor nazaten rondom de studieschuld, tot 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, een nationale feestdag te maken. Verder vroeg iemand zich af hoe het kan dat de beweging tegen genderdiscriminatie zo veel sneller lijkt te gaan dan de strijd tegen racisme. Een ander wilde meer mensen van kleur in het kabinet   

Het gesprek werd maandag 19 juni gevoerd tijdens de eerste editie van Collegetour op Hogeschool Rotterdam, in een reeks van vier. De bijeenkomsten zijn opgezet vanuit verschillende ministeries om input te krijgen voor hun antidiscriminatiebeleid. De eerste drie edities zijn bedoeld om de dialoog aan te gaan over de doorwerking van het slavernijverleden. In de laatste editie zal worden gereflecteerd op de genoemde ideeën, en worden de hierop volgende stappen benoemd. 

We spraken een aantal studenten, leraren en bewindspersonen over hun deelname aan Collegetour Rotterdam. 

Senna heeft een tussenjaar en werkt momenteel bij een onderwijsinstelling en is museumdocent in het Wereldmuseum. "Ik word op beide werkgebieden vaak geconfronteerd met het koloniale verleden. Het museum biedt mij veel ondersteuning en informatie over dit onderwerp, wat ik vervolgens kan gebruiken in mijn lessen op school. Helaas worden niet alle aspecten goed uitgelegd in de schoolboeken, en er is weinig ruimte voor eigen interpretatie. Tijdens huiswerkbegeleiding probeer ik extra informatie over het slavernijverleden mee te geven. Waarom is educatie over de doorwerking van het slavernijverleden wel mogelijk in een museum en niet in het onderwijs?"  

“Gelukkig laten jongeren steeds vaker hun stem horen, en platforms zoals deze Collegetour dragen bij aan het verspreiden van hun stem en het faciliteren van gesprekken met belangrijke bewindspersonen." 

"Grootste bewustwording dient van de witte kant te komen" 

Robbert Dijkgraaf, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “We zijn met zijn allen in beweging en het is onze taak om het gesprek over de doorwerking van het slavernijverleden niet meer uit onze handen te laten glippen, zowel vanuit beleid als de organisaties in het veld. Hierbij denk ik dat de grootste bewustwording bij de witte kant van de samenleving dient te komen." 

Op de universiteit en op haar werk heeft Evelien, masterstudente Bio Medical Sciences, veel racistische ervaringen gehad. Evelien erkent het bestaande probleem en vraagt zich af hoe ze kan bijdragen. “Voor mij is Collegetour Rotterdam een belangrijk platform waar ik graag deel van uitmaak.” Tijdens de bijeenkomst vond ze het belangrijk om vragen te stellen die aansloten op de behoefte van het publiek. “Mijn blik op de doorwerking van het slavernijverleden is onveranderd gebleven, maar ik waardeer het dat er bewindspersonen zijn die over dit onderwerp nadenken.” Evelien benadrukt het belang van erkenning en stilstaan bij het verleden om herhaling te voorkomen. Haar tip aan medestudenten luidt: "Laat je stem horen! Je hoeft het niet op te kroppen." 

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heeft als belangrijkste doel racisme en discriminatie in 'her lifetime'' uit te bannen. Ze is vastberaden om dit probleem op te lossen binnen haar generatie. Ze gelooft dat luisteren naar elkaar en samenwerken essentieel zijn. Volgens haar moet de regering niet eenzijdig beslissingen nemen, maar gezamenlijk tot oplossingen komen. Het is haar overtuiging dat we niet langer hoeven te wachten en dat we dit probleem kunnen aanpakken. 

"De vraag: 'Ligt Curaçao in Afrika of Suriname? Dat kan toch niet?!'" 

Kevin, student Scheepvaart en Transportcollege. “Ik vond de gesprekken tijdens de Collegetour interessant en vond dat er veel interactie was tussen de jongeren en de bewindspersonen. Ik geloof in het bewust maken van de lokale bevolking van Nederland. Veel mensen weten niet wat er vroeger is gebeurd. Het lijkt dat we hierdoor elkaar niet altijd begrijpen. In het onderwijs moeten we ons daarom meer focussen op het slavernijverleden zodat de nieuwe generatie dichterbij elkaar komt. Ik als Curaçaoënaar merk dat er bijvoorbeeld nog steeds rare vragen worden gesteld als: ligt Curaçao in Afrika of Suriname? Dat kan toch niet?!” 

Verandering over de beeldvorming begint bij de eilanden (Curaçao, Bonaire, Aruba), vindt Naomi, derdejaars student Creative Business. En dat we moeten samenwerken met Nederland. “Het onderwijs is bijvoorbeeld al niet hetzelfde niveau als in Nederland en daarom lopen jongeren die in Nederland komen sturen heel erg achter. Het is belangrijk dat we op een lijn zitten om aan een betere toekomst te werken.” 

Rizane Golamun is adviseur inclusieve education en koloniaal verleden aan de Haagse Hogeschool. "Het aanpakken van ongelijke kansen is cruciaal in het onderwijs. Helaas wordt in het onderwijs niet altijd de volledige waarheid verteld en versterken de stereotypen uit het lesmateriaal de negatieve beeldvorming van zwarte mensen. We moeten kritisch naar onze lesboeken kijken om pseudowetenschap te vermijden en juiste kennis over te dragen. Onderwijs is er om een reparerende rol te vervullen en jonge generaties de waarheid te leren, voor een rechtvaardigere samenleving." 

Wat is de Collegetour? 

De Collegetour is een reeks van vier bijeenkomsten waarbij jongeren de kans krijgen om in direct contact te komen met ministers en staatssecretarissen. Het doel is om een open en betekenisvolle dialoog te creëren tussen de bewindspersonen en de jonge generatie. Tijdens de Collegetour Rotterdam staat het slavernijverleden centraal als onderwerp van gesprek. 

Ervaringen met discriminatie, racisme en anti-zwart racisme werden gedeeld en studenten kregen de kans om vragen te stellen aan de bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor het beleid op het gebied van onderwijs, sociale zaken en de relatie tussen Nederland en de Caribische eilanden. Naast de betekenisvolle dialoog waren er diverse indrukwekkende optredens, Spoken Word performances van Britney Lindo en Zaïre Krieger, muziekale optredens van Rincho X met Tambù en OTION sloot af met een krachtig en helend lied. De organisatie van de gehele avond is verzorgd door IZI Solutions, Zwart Manifest collectief en SABI. 

Indien je een volgende Collegetour bij willen wonen mail: info@izi-solutions.com. 

Foto's:

  • Melvin Miller (header en bovenste foto)
  • Ptah Ankh Re Photography (onderste foto)

In conversation with ministers about the impact of the slave past

"More people of colour in the cabinet" was one of the ideas during the College Tour - effects of the slave past in the present. This a unique opportunity for students to talk to State Secretary Alexandra van Huffelen (Kingdom Relations) and Minister Robbert Dijkgraaf (Education & Culture). More than a hundred young adults with an Afro-Caribbean background seized this opportunity.

Those present hoped for concrete commitments to their ideas, but they have not yet materialised. Various ideas were put forward. From a tax scheme for descendants regarding student debt to July 1, making the abolition of slavery a national holiday. Another wondered how the movement against gender discrimination may seem to be moving so much faster than the fight against racism. Another wanted more people of colour in the cabinet.

The conversation was held on Monday 19 June during the first edition of the College Tour at the University of Applied Sciences Rotterdam, in a series of four. The meetings have been set up by various ministries to get input for their anti-discrimination policy. The first three editions are intended to enter a dialogue about the impact of the slave past. The last edition will reflect on the ideas mentioned, and the next steps will be mentioned.

"Why is education about the past of slavery possible in a museum and not in education?"

We spoke to many students, teachers, and ministers about their participation in College Tour Rotterdam.

Senna has a gap year and currently works at an educational institution and is a teacher at the Wereldmuseum. "I am often confronted with the colonial past in both areas of work. The museum provides me with a lot of support and information on this subject, which I can then use in my lessons at school. Unfortunately, not all aspects are well explained in the textbooks, and there is little room for your own interpretation. During homework supervision, I try to provide extra information about the slave history. Why is education about the impact of the slave past possible in a museum and not in education?"

“Fortunately, young people are increasingly making their voices heard, and platforms such as this College Tour contribute to spreading their voice and facilitating conversations with important ministers."

"Greatest awareness should come from the white side."

Robbert Dijkgraaf, Minister of Education, Culture and Science: “We are all on the move together, and it is our task not to let the discussion about the impact of the slave past slip out of our hands, both from policy and the organizations in the field. I think that the greatest awareness should come from the white side of society."

At university and at work, Evelien, a master’s student of Bio Medical Sciences, has had many racist experiences. Evelien recognizes the existing problem and wonders how she can contribute. “For me, College Tour Rotterdam is an important platform that I like to be a part of.” During the meeting, she felt it was important to ask questions that matched the needs of the audience. “My view on the impact of the slave past has remained unchanged, but I appreciate that there are ministers who think about this subject,” Evelien emphasizes the importance of acknowledgement and reflecting on the past to prevent a recurrence. Her tip to fellow students is: "Make your voice heard! You don't have to bottle it up."

State Secretary for Kingdom Relations and Digitization, Alexandra van Huffelen, has the main goal of eradicating racism and discrimination in her lifetime. She is determined to solve this problem within her generation. She believes that listening to each other and working together is essential. According to her, the government should not make decisions unilaterally but jointly come up with solutions. It is her belief that we don't have to wait any longer and that we can tackle this problem.

"The question: 'Is Curaçao located in Africa or Suriname? That is not possible?!'"

Kevin, a student of the Shipping and Transport College. “I found the conversations during the College Tour interesting, and I thought there was a lot of interaction between the young people and the ministers. I believe in raising awareness among the local population of the Netherlands. Many people don't know what happened in the past. It seems that because of this we do not always understand each other. In education, we must focus more on the slave past so that the new generation comes closer together. As a Curaçaoan, I notice that strange questions are still being asked, such as: is Curaçao in Africa or Suriname? That's impossible?!"

Change in perception starts with the islands (Curaçao, Bonaire, Aruba), believes Naomi, a third-year Creative Business student. And that we must cooperate with the Netherlands. “For example, education is not at the same level as in the Netherlands, which is why young people who come to the Netherlands cannot keep up the pace. We must be aligned to work towards a better future.”

Rizane Golamun is an advisor on inclusive education and the colonial past at The Hague University of Applied Sciences. "Tackling inequality is crucial in education. Unfortunately, education does not always tell the whole truth, and the stereotypes in the teaching materials reinforce the negative image of black people. We need to look critically at our textbooks to avoid pseudoscience so that we pass on accurate knowledge. Education is here to play a repairing role and teach young generations the truth, for a more just society."

What is the College Tour?

The College Tour is a series of four meetings in which young people are allowed to come into direct contact with ministers and state secretaries. The aim is to create an open and meaningful dialogue between the ministers and the young generation. During the Rotterdam College Tour, the history of slavery is the central topic of discussion.

Experiences with discrimination, racism and anti-black racism were shared and students were allowed to ask questions to the ministers responsible for policy in the areas of education, social affairs and the relationship between the Netherlands and the Caribbean islands. In addition to the meaningful dialogue, there were several impressive performances, Spoken Word performances by Britney Lindo and Zaïre Krieger, musical performances by Rincho X with Tambù and OTION closed with a powerful and healing song. The entire evening was organized by IZI Solutions, Black Manifest Collective and SABI.

If you want to attend the next College tour, mail: info@izi-solutions  

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen