Menu English

15 augustus: Herdenking Bevrijding Nederlands-Indië

Nu ook in Rotterdam

Niet op 5 mei, maar pas op 15 augustus was het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Op die dag werd ook Nederlands-Indië bevrijd en daarmee heel Nederland.

Nederland herdenkt die dag alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De Tweede Wereldoorlog in Azië kent een ongekende diversiteit aan slachtoffers zoals mensen met een Indische, Molukse, Hollandse, Papoea, Afrikaanse, Chinese en/of Indonesische achtergrond.

Ook in Rotterdam

De landelijke herdenking, live uitgezonden op televisie, is bij het Indië Monument in Den Haag. In Rotterdam is er ook een herdenking bij het monument bij De Boompjes aan de Nieuwe Maas van 11.00 tot 12.00 uur. Er is ook een Floating Pasar, te bezoeken van 10.00 tot 22.00 uur aan de haven van het Maritiem Museum

Voor meer informatie over herdenken in Rotterdam kijk op www.herdenking-15-augustus.nl  Voor meer informatie over het herdenkingsfestival Floating Pasar, kijk op www.floatingpasarrotterdam.nl

Geschiedenis

Nederlands-Indië werd in de Twee Wereldoorlog onder andere aangevallen vanwege de grote hoeveelheid grondstoffen, zoals tin en aardolie, die van cruciaal belang waren voor de Japanse oorlogsindustrie. Japan zag zichzelf ook als bevrijder van de honderden miljoenen Aziaten die gebukt gingen onder vreemde overheersing.

De oorlog tegen Japan begon op 8 december 1941. Al direct kwam het tot gevechten op zee en in de lucht, met slachtoffers aan beide kanten. Nederlands-Indië werd van 1942 tot 1945 bezet door Japan, bondgenoot van Duitsland in Zuidoost-Azië. Op 15 augustus 1945, kort na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, capituleerde Japan. Daarmee kwam officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

Miljoenen onderdanen van het Koninkrijk hebben zwaar geleden als gevolg van honger, dwangarbeid, geweld, vernedering en terreur. Op erevelden in Indonesië en daarbuiten liggen 25.000 Nederlandse doden begraven. Vele Indonesische slachtoffers hebben geen speciale begraafplaats gekregen. Bovendien werkte de oorlog door bij miljoenen die de verschrikkingen wisten te overleven.

Melati

De Melati, de Indische jasmijn, wordt op 15 augustus gedragen als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven.

15 augustus als kantelpunt

Op 15 augustus eindigde wel de oorlog, maar het bracht geen vrede. Twee dagen na de capitulatie van Japan, op 17 augustus 1945, riepen de Indonesische nationalisten Soekarno en Hatta de Indonesische onafhankelijkheid uit.

In het machtsvacuüm direct na de oorlog was er veel geweld tegen iedereen die ervan verdacht werd Nederlandsgezind te zijn. Het daaropvolgende grootschalige oorlogsgeweld, de ongekend grote ontheemding en de kille ontvangst van vluchtelingen in Nederland werken door tot op de dag van vandaag.

Nieuwe generatie

De naoorlogse samenleving is sociaal en cultureel verrijkt door de komst van meer dan 350.000 mensen uit voormalig Nederlands-Indië. Inmiddels zijn er meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indische familiegeschiedenis. En al jarenlang is er een toenemende belangstelling voor de Indische identiteit in het algemeen en voor de Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 in het bijzonder.

Steeds meer Nederlandse jongeren ontdekken hun afkomst en zien daarin een afspiegeling van de cultureel rijke en diverse samenleving die Nederland is geworden. En deze groep Nederlanders is zo divers als de koloniale samenleving als waar ze uit voortkomt. Chinese Indonesiërs, Molukkers, Indo’s, Totoks, Indonesiërs en in toenemende mate alle mogelijke culturele mengvormen. Ondanks de verschillende achtergronden van deze Nederlanders delen ze eenzelfde geschiedenis: het verliezen van hun moederland, de oorlogservaringen in Azië en de impact van de grootschalige ontheemding en de gereserveerde ontvangst in Nederland. Ervaringen die doorwerken in volgende generaties.

Vooral onder jongeren van de derde en vierde generatie neemt de belangstelling voor de eigen identiteit toe en groeit de behoefte hier iets mee te willen doen. Er is een duidelijke toename van online reacties en eigen bijdragen op sociale media. De aanwezigheid van vloggers en bloggers, van vrijwilligers en van jongeren die samen met leeftijdsgenoten naar de herdenking komen, neemt duidelijk toe.

Nederland erkent 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdag Indonesië

Nederland erkent "volledig en zonder voorbehoud" dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd van Nederland. Dat heeft premier Mark Rutte juni j.l. gezegd in de Tweede Kamer. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno, na de Japanse capitulatie, de onafhankelijkheid uit, maar Nederland heeft dat moment nooit officieel willen erkennen. Tot nu toe…

Officieel hanteerde Nederland nog steeds de datum van 27 december 1949, toen de overdracht van soevereiniteit plaatsvond en Nederland zijn aanspraken op Indonesië opgaf na een bloedige strijd van vier jaar.

Tussen 1945 en 1949 voerde Nederland een oorlog om de macht in de kolonie weer terug te krijgen. Onder druk van met name de Verenigde Staten moest ons land zich uiteindelijk terugtrekken.

Zo’n 75 jaar na dato raakt het afscheid van wat toen nog Nederlands-Indië heette nog steeds een zenuw in de samenleving. Bij de bevolking en ook bij oorlogsveteranen die op een onmogelijke missie werden gestuurd en onterecht in een verdachtenbankje lijken te komen.

15 August – Liberation of the Dutch East Indies

Not 5 May but 15 August marked the official end of the Second World War in the Royal Kingdom of the Netherlands. On that day, the Dutch East Indies were also liberated, and thus the whole of the Netherlands.

On 15 August, the Dutch commemorate all victims of the Japanese war and occupation of the Dutch East Indies. The Second World War in Asia was characterised by an unprecedented diversity of victims, including people of Indonesian, Moluccan, Dutch, Papuan, African, Chinese and/or Indonesian origin.

In Rotterdam as well

The national commemoration, which will be broadcast live on television, will take place at the Indië monument in The Hague. In Rotterdam, a commemoration will be held as well at the monument near De Boompjes, Nieuwe Maas from 11.00 to 12.00 noon. There will also be a Floating Pasar, which you can visit from 10.00 to 22.00 in the harbour of the Maritime Museum.

For more information about the commemoration in Rotterdam, please visit www.herdenking-15-augustus.nl. For more information about the Floating Pasar festival, please visit www.floatingpasarrotterdam.nl.

History

The Dutch East Indies came under attack in the Second World War, partly because of the large quantities of raw materials that were available, such as tin and oil, which were vital to the Japanese war industry. Japan took on the role of liberator of the hundreds of millions of Asians burdened by foreign rule.

The war with Japan began on 8 December 1941. Immediately there was fighting at sea and in the air, with casualties on both sides. The Dutch East Indies were occupied by Japan, Germany's collaborator in Southeast Asia, from 1942 to 1945. Japan surrendered on 15 August 1945, shortly after the bombing of Hiroshima and Nagasaki. This marked the official end of the Second World War in the Kingdom of the Netherlands.

Millions of the kingdom's subjects suffered greatly from hunger, forced labour, violence, humiliation, and terror. In Indonesia and abroad, 25,000 Dutch casualties are buried in fields of honour. Many Indonesian victims did not receive a special burial place. The war also affected millions of people who managed to survive the horrors.

Melati

On 15 August, the Melati jasmine flower is worn as a national symbol of respect, commitment, and compassion.

15 August as a turning point towards the Declaration of Independence on 17 August

The war ended on 15 August, but it did not bring peace. On 17 August 1945, two days after the Japanese surrendered, Indonesian nationalists Sukarno and Hatta declared Indonesian independence.

In the power vacuum immediately after the war, there was much violence against anyone of suspected of siding with the Dutch. The ensuing large-scale wartime violence, unprecedented population displacements and the reserved reception of refugees in the Netherlands have repercussions to this day.

New generation

Post-war society was socially and culturally enriched by the arrival of more than 350,000 people from the former Dutch East Indies. There are now more than 2 million Dutch people with family history rooted in Indonesia. And for some years now there has been a growing interest in East Indian identity in general, and especially in the National Commemoration Day of 15 August 1945.

More and more young Dutch people are discovering their origins and finding therein a reflection of the culturally rich and diverse society that the Netherlands has become. And this group of Dutch people is as diverse as the colonial society from which they originate. Chinese-Indonesians, Indonesians, Moluccans, Eurasians, 'Totoks' and, increasingly, all sorts of cultural mixes. Despite their different backgrounds, these Dutch people share a similar history: the loss of their home, the experience of war in Asia, and the effects of large-scale displacement and reserved reception in the Netherlands. Experiences that have been passed on to subsequent generations.

Especially among young people of the third and fourth generations, there is a growing interest in their own identity and the need to build on it. A marked increase in online comments and contributions on social media is taking place. The presence of vloggers and bloggers, of volunteers and of young people coming to the commemoration with their peers is clearly increasing.

Netherlands recognises 17 August 1945 as Independence Day Indonesia

The Netherlands “fully and unconditionally” recognises that Indonesia gained independence from the Netherlands on 17 August 1945. According to Prime Minister Mark Rutte speaking in the House of Representatives last June. On 17 August 1945, Sukarno declared independence after the Japanese surrender, but the Netherlands has never wanted to officially recognise that day. Until now...

Officially, the Netherlands still recognised 27 December 1949 as the date of the transfer of sovereignty and the surrender of claims in Indonesia after a bloody four-year struggle. Between 1945 and 1949, the Netherlands had fought a war to regain power in the colony. Under pressure from the United States in particular, our country was eventually forced to withdraw.

Some 75 years later, the end of what was then called the Dutch East Indies still touches a nerve in society. Not only among the population, but also among the veterans who had been sent on an impossible mission.

 

 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen