Master Physician Assistant (algemeen)

Twee-en-een-halfjarige opleiding in het Nederlands

In het kortOpbouwNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

De Physician Assistant is een medische professional op hbo-niveau die -onder supervisie van een arts- een aantal medische taken op zich neemt. De opleiding is een 2,5 jarige duale masteropleiding.

De werkzaamheden van de physician assistant lopen uiteen van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken op het vlak van anamnese, onderzoek en behandeling. De physician assistant werkt ook mee aan onderwijs, onderzoek en de organisatie van de zorg. Een instelling kan tot op zekere hoogte zelf de bevoegdheid van de physician assistant afbakenen. Wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de physician assistant - waaronder het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische handelingen - zijn opgenomen in een tijdelijk experimenteerartikel gedurende 5 jaar in de wet BIG.

 

Theorie en praktijk

Verdeling in de opleiding

De opleiding is duaal en ingericht volgens de principes van competentiegericht en flexibel leren. Het duale karakter van deze opleiding komt tot uiting doordat opleiding en praktijk elkaar versterken: je leert als physician assistant-in-opleiding niet alleen op de hogeschool, maar ook door op de werkvloer leeractiviteiten uit te voeren onder begeleiding van de leermeester en tijdens het stagelopen. Je volgt één dag per week onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van activerende werkvormen. Het contactonderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving en onderwijs, waarbij interactief en zelfstandig gewerkt wordt in kleine groepen, afgewisseld wordt met colleges.

In de loop van de opleiding stuur je het leerproces steeds meer zelf aan, met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Leerlijnen

Thema's van de opleiding

Het programma is opgebouwd uit 4 leerlijnen: de medische lijn, de wetenschappelijke lijn, de professionele lijn en de lijn klinische vaardigheden. Iedere lijn is sterk aan de praktijk gerelateerd. De opleiding wordt verdeeld in 10 blokken van 10 weken.

In de leerlijnen wordt gewerkt met  theorieën, modellen en concepten, waarbij steeds een brug naar de praktijk wordt gelegd. Je brengt regelmatig eigen casuïstiek in. De medische lijn wordt opgezet aan de hand van de meest  voorkomende casuïstieken in de praktijk. Hierbij worden voortdurend gastdocenten betrokken: per patiëntencategorie wordt onderwijs verzorgd door een medisch specialist.

Vaardigheden

Aandacht voor de praktijk

In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden. Zo krijg je trainingen in onder meer communiceren, het geven van psychosociale begeleiding, adviseren en managementvaardigheden. Uiteraard verwerf je ook nieuwe medische vaardigheden, bijvoorbeeld in de training 'Anamnese en lichamelijk onderzoek'. Deze is qua inhoud en toetsing gelijk aan de training die studenten Geneeskunde volgen.

Wetenschappelijke component

Stevig verankerd

De wetenschappelijke component in de masteropleiding is stevig opgezet om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Belangrijk is het leren om kritisch een artikel te lezen, het maken van een literatuurstudie, maken van een PICO, hoe een praktijkonderzoek opgezet moet worden en uitgevoerd en het schrijven van een masterthese op basis van eigen onderzoek als afronding van de opleiding.

In het onderdeel 'Kwaliteitszorg' beschrijf je bijvoorbeeld een casus uit de eigen praktijk. Hierbij wordt inzicht verworven in processen en situaties waarin de kans op incidenten groter wordt. Ook de positie van de physician assistant komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

Stages

Ervaring opdoen in de praktijk

Je loopt 6 stages op stageafdelingen passend binnen de blokken Chirurgie, Interne, Acute patiënt, Chronisch zieke patiënt, Psychiatrie, Oudere patiënt en Vrouw en kind. Dit zijn een soort 'mini-co-schappen', op de betreffende afdelingen. Je loopt daarnaast ook een stage op je eigen werkplek. De stages zorgen voor verdere verdieping en verbreding, buiten je eigen (deel)specialisme. Je krijgt krijgen vanuit de opleiding een aantal praktijkopdrachten mee voor elke stage en daarnaast kun in samenspraak met leermeester een aantal praktijkopdrachten toevoegen die relevant zijn.

De stages beslaan ieder 17,5 dag, verspreid over 10 weken. Deze plan je in overleg met de leermeester, afdelingsmanager en stageafdeling, rekening houdend met de contactdagen van de opleiding. Je bent vrij om deze 17½ dag in plannen, het is mogelijk om de dagen aaneengesloten te plannen of te 'versnipperen', gedurende het blok.

Docenten

Professionals uit het vak

De docenten van de masteropleiding Physician Assistant zijn voornamelijk medici met een wetenschappelijke achtergrond. Zij zijn geschoold in het geven van onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en het Erasmus MC.

Daarnaast heb je als student een coach op de hogeschool. Met de coach voer je regelmatig gesprekken over de voortgang van je studie.

Begeleiding op de werkplek

Ondersteuning van leermeesters

Iedere masterstudent moet een medische leermeester hebben in het ziekenhuis, revalidatiekliniek, verpleeghuis of huisartspraktijk. Deze leermeester begeleidt je vakinhoudelijk op de eigen werkplek, ondersteunt en faciliteert het leerproces en geeft feedback op het handelen en de studievoortgang. De leermeester helpt bij het vinden van de stageplaatsen binnen of buiten het ziekenhuis en bij het gericht werken aan bepaalde competenties. Hogeschool Rotterdam ondersteunt de leermeesters met trainingen, bijeenkomsten en materialen.

Studiebelasting

EC's en zelfstudie

In studiepunten uitgedrukt is de studielast van de masteropleiding 150 ECTS (European Credit Transfer System); 1 ECTS komt overeen met een studielast van 28 uur.

Je volgt een dag in de week onderwijs op de hogeschool, twee dagen besteed je aan zelfstudie en stage en twee dagen leer je en werk je op de werkvloer in je nieuwe functie physician assistant (in opleiding). Het laatste half jaar van de opleiding - het derde studiejaar - besteed je voor het grootste deel aan onderzoek en de masterthese; daarnaast volg je nog een aantal onderwijsbijeenkomsten.

Rollen

Nieuwe kennis en vaardigheden

De physician assistant oefent verschillende rollen uit, te weten: de communicator, de organisator, de samenwerker, de onderzoeker, de gezondheidsbevoorderaar en professional. De nieuwe kennis en vaardigheden die de aankomend physician assistant in de masteropleiding verwerft, hebben alles te maken met die verschillende beroepsrollen.

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Master Physician Assistant (M PA) behaald.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan. 

Beroepen

De physician assistant oefent verschillende rollen uit: deskundige, regisseur, begeleider, medebehandelaar, adviseur, onderzoeker en professional. De nieuwe kennis en vaardigheden die de aankomend physician assistant in de masteropleiding verwerft, hebben alles te maken met die verschillende beroepsrollen.

 

Deskundige

Je hebt een belangrijke rol in de medische zorg binnen een deelgebied van de geneeskunde. Het gaat dan met name om het overnemen van (geprotocolleerde) medische standaardtaken van artsen, vanuit taakherschikking of substitutie.

Regisseur

Je regelt de dagelijkse gang van zaken voor bepaalde groepen patiënten. Je delegeert de verdere diagnostische en therapeutische zorg aan de beste ter zake kundige professional van het multidisciplinaire team. Je neemt verantwoordelijkheid voor de zorg- en dienstverlening aan de individuele patiënt in de ketenzorg, waarbij continuïteit en veiligheid de leidende principes zijn.

Begeleider

Je biedt als physician assistant ook psychosociale begeleiding, waarbij je rekening houdt met de ziektegeschiedenis van de patiënt en uiteenlopende achtergrondsituaties, zoals sociaal-economische en culturele verschillen. Communiceren met patiënten is een vanzelfsprekend onderdeel van je werk.

Medebehandelaar

Je houdt zelfstandig spreekuur, verricht je consulten en verleent patiëntenzorg; op een eigen, afgebakend terrein verricht je diagnostiek. Aan de hand van een diagnose stel je een behandelplan op en participeer je in de behandeling. Je hebt geleerd om een ingestelde behandeling of therapie te evalueren en zonodig aan te passen. Dit alles doe je op basis van de samenwerkingsafspraken met de medisch specialist.

Adviseur

Je draagt kennis en vaardigheden op jouw deskundigheidsgebied over aan je eigen, maar ook aan andere beroepsgroepen binnen de organisatie. Je kunt een bijdrage leveren aan opleiding en vaardigheidstraining van medisch studenten, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici. Daarnaast heb je als physician assistant een adviserende en consulterende functie voor patiënten.

Onderzoeker

Je hebt relevante kennis van wetenschappelijk onderzoek, kunt de resultaten kritisch beoordelen, analyseren, evalueren en toepassen in de praktijk (evidence based practice). Als physician assistant kun je een praktijkprobleem signaleren en hierbij specifieke onderzoeksvragen formuleren. Vervolgens kun je zelfstandig of samen met anderen een praktijkgericht onderzoek uitvoeren.

Professional

Je bent in staat je eigen werkzaamheden adequaat te organiseren, te zorgen voor je eigen deskundigheid en prioriteiten te stellen om effectief en efficiënt te kunnen werken. Je handelt in overeenstemming met wettelijke bepalingen en volgens de normen van de beroepsgroep en past methoden van kwaliteitszorg toe.

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Rochussenstraat

Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Studievraag?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de opleiding:

Irma van der Velden
Coördinator opleiding
i.h.m.van.der.velden@hr.nl
(010) 794 5313