Lerarenopleiding VO/BVE Bedrijfseconomie

Vierjarige bachelor in het Nederlands

In het kortEerste indrukOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

De leraar Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis of Maatschappijleer probeert zijn leerlingen wat bewuster in de samenleving te laten staan.

Sociale vakken zijn meer dan alleen Maatschappijleer. Ook vakken als Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis vallen daaronder. Niet zo verwonderlijk, want met al deze vakken probeert een leraar de leerlingen wat bewuster in de samenleving te laten staan. Wereldvragen over aardbevingen en de derde wereld hebben te maken met fysische en sociale geografie. De gevolgen van de economische recessie en bijvoorbeeld de betekenis van automatisering voor bedrijven komen bij Economie ter sprake. Bij Geschiedenis is er aandacht voor politieke geschiedenis, maatschappijgeschiedenis en sociaal-economische ontwikkelingen. En de leraar Maatschappijleer probeert de leerlingen een gefundeerd oordeel te laten vormen over actuele onderwerpen als ontkerkelijking en de multiculturele samenleving.

 

Uitgelicht

gebouw HR 192.jpg
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - euroteken
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - studenten in klaslokaal letten op
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - jongen met zwarte blouse

Kevin over zijn stage

Je eerste eigen klas!

"Tijdens de stages kom je jezelf tegen. Je weet pas na 2 jaar of dit beroep echt iets voor is. In jaar 2 leer je alle ins en outs van het lesgeven en zie je de middelbare school echt anders dan dat je deed toen je zelf nog een leerling was. Mijn eerste eigen klas vond ik heel bijzonder (havo 4, m&o). Hier heb ik veel geleerd en ook kwam ik erachter dat dit echt is wat ik wil. Door te leren van de fouten die je maakt, kun je jezelf beter ontwikkelen."

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - papieren
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - risk
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - meisje met rode hoofddoek

Ouafilla over haar toekomst

Lesgeven op de hogeschool.

"Het docentschap is een mooi beroep, dat ik met hart en ziel uitoefen. Ik zie de docenten van Hogeschool Rotterdam als rolmodellen en ik hoop dan ook een net zo goede docent te worden als dat zij zijn. Als ik genoeg ervaring heb opgedaan in het voortgezet onderwijs en mijn eerstegraadsbevoegdheid heb behaald, zou ik het geweldig vinden les te gaan geven op de hogeschool en deel uit te maken van de sectie Economie."

rotterdam-192.jpg
Euromast
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - stocks
Lerarenopleiding Bedrijfseconomie - meisje in klaslokaal met boeken
erasmusbrug 192.jpg
gebouw MP 192.jpg

Opbouw van je opleiding

Drie leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het begin van je studie, praktijkopdrachten op je eigen werkplek of stageplaats, een minor in de laatste fase van je studie (bij de meeste deeltijdopleidingen) en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar. 

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

 

Het eerste jaar

Starten met je opleiding

Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken, waarvan één toetsweek en één herkansingsweek. Sommige studieonderdelen kun je via zelfstudie thuis afronden. In het eerste studiejaar is ook een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt enkele lessen, onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool.

Na het eerste jaar

De hoofdfase van je opleiding

In de hoofdfase volg je een minor. De twee stages in de hogere studiejaren zijn bedoeld om je de verworven kennis in de praktijk te laten brengen. Gedurende twee periodes van 4 tot 6 maanden geef je les aan klassen van verschillend niveau. Beide stages worden afgesloten door middel van een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de juiste competenties, en een eindassessment.

Werk en studie

Eisen aan je werkplek- en ervaring

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De stages in de hogere studiejaren (4 tot 6 maanden per stage) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Je treedt tevens op als leerlingbegeleider. De lange stages sluit je af met een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de competenties van de leraar. Tot slot vindt er een eindassessment plaats. Als deeltijder zoek je zelf een stage/werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

In het begin van je studie (bij bijna alle deeltijdopleidingen in jaar 1 en 2) kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een
minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste
richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors.

Minor Talentontwikkeling

De vierjarige Goran uit Bosnië komt de kleuterklas in. Hij bouwt een mooi kasteel, wil samen met "nieuwe vriendjes" verder bouwen, maar begrijpt niet wat ze zeggen. Wat is er nodig om de talenten van Goran verder te ontwikkelen? Daan van 14 jaar heeft een IQ van 120, toch komt hij niet verder dan 2 HAVO. Wat is er nodig om Daan te helpen zijn school af te ronden? Wil jij het verschil maken tussen kansarm en kansrijk voor Goran en Daan en een bijdrage leveren aan het vergroten van hun talenten? En volg je een opleiding aan het Instituut voor lerarenopleidingen of voor sociale opleidingen? Dan is de minor Talentontwikkeling iets voor jou!

Minor Passend onderwijs en leerlingenzorg

Deze minor maakt van jou een vakkundig docent die vanuit een onderzoekende houding problemen die in het werken met jongeren in schoolsituaties in het vo en mbo ontstaan signaleert, er systematisch naar kijkt en er planmatig naar handelt. Daarnaast krijg je zicht op het zoeken naar middelen en richtingen om geschikte begeleiding voor de zorgleerlingen op te zetten en uit te voeren. In deze minor staat de zorg aan leerlingen centraal.

Minor Werken in het beroepsonderwijs

De minor Werken in het Beroepsonderwijs (incl. VMBO) biedt studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen de mogelijkheid tot een zeer aantrekkelijke specialisatie. De minor is bij uitstek geschikt voor studenten die willen kiezen voor het uitstroomprofiel Beroepspraktijkvorming waarmee zij zich voorbereiden op een functie in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Binnen deze minor leren de deelnemers de lesinhoud uit de schoolvakken te integreren met de inhoud van het toekomstig beroep van leerlingen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het kiezen en ontwikkelen van de specifieke didactiek voor dit schooltype en aan de eisen die dat stelt aan leraren.

NT2 en inburgering

Steeds meer studenten van de Lerarenopleidingen zullen in hun beroepspraktijk te maken krijgen met leerlingen, cliënten, deelnemers en cursisten die het Nederlands nog niet of nauwelijks beheersen. Scholen voeren vaak een taalbeleid met het doel rekening te houden met die taalachterstanden, bijvoorbeeld door de programma's van de verschillende vakken af te stemmen op deze leerlingen, het zogenaamde taalgericht vakonderwijs.

Minor Vakinhoudelijke vorming sociale vakken

In het voortgezet onderwijs is behoefte aan tweedegraads leraren die een extra 'plus' hebben op vakinhoudelijk en vakdidactisch gebied. Deze collega's kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het schoolvak. Te denken valt aan een goede aansluiting van het schoolvak op wat in het basisonderwijs aan de orde is geweest, een goede opbouw van het schoolvak in de onderbouw en een goede aansluiting op wat de leerlingen in de bovenbouw zullen krijgen. Ook kunnen deze leraren een bijdrage leveren aan het leergebied mens en maatschappij en aan vakoverstijgende projecten.

 

 

Zij-instroom

In twee jaar je bevoegdheid

Als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt, is het mogelijk via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen.

Toelating

Om te kunnen worden toegelaten tot dit traject, moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding (verwantschap met het vak strekt tot aanbeveling) en reeds minimaal acht uur per week les geven in het vak waarvoor je een bevoegdheid wilt halen.

Intake assessment

De school waar je werkzaam bent, meldt je aan voor een intake assessment (geschiktheidsonderzoek). Dit bestaat uit een portfoliogesprek, een proefles en een eindbeoordeling en advies. De hele procedure heeft een omlooptijd van 4 à 6 weken.

Startmomenten

Het zij-instroomtraject kent 2 startmomenten, september en november. Ruime ervaring leert dat de start in september aan het begin van het school- en studiejaar voor de zij-instromer zelf het beste is. Wij adviseren scholen dan ook in de maanden april/mei/begin juni kandidaten bij ons aan te melden voor het geschiktheidsonderzoek om de start in september mogelijk te maken. Als de zij-instromer in augustus wordt aangemeld, betekent dit dat hij pas eind oktober/begin november  na afronding van het intake assessment aan het begin van opleidingsblok 2 kan starten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het Assessmentcentrum, ivl-assessmentcentrum@hr.nl, 010 - 794 5096.

Vakken

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Kosten
 • Markten
 • Inleiding privaatrecht
 • Werk in uitvoering
 • Stagevoorbereiding
 • ICT in het onderwijs
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Boekhoudkundigecyclus
 • Wiskunde
 • Kosten
 • Markten
 • Marketing
 • Werk in uitvoering
 • Stagevoorbereiding
 • ICT in het onderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Financiering
 • Economie in Nederland
 • Een wereld apart
 • Werk in uitvoering
 • ICT in het onderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Financiering
 • Economie in de wereld
 • Permanence
 • Link theorie inkoop/verkoop
 • Regie: link 180 graden
 • Drama
 • Keuzeonderwijs

2

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Marketing en strategie
 • Regie: 360 graden
 • Effectief lesgeven
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Kennisbasis algemene economie
 • Marketing en strategie
 • Regie: ADSL
 • Onderwijssociologie
 • ICT in het onderwijs
 • Studieloopbaancoaching
 • Stage
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • In de Rotterdamse haven
 • Statistiek en calculatie
 • Regie: ADSL
 • Adolescentiepsychologie
 • Logopedie
 • Studieloopbaancoaching
 • Keuzeonderwijs
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Management en organisatie
 • Publiekrecht en belastingen
 • Project V&D
 • Werk in uitvoering
 • Onderwijspsychologie

3

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor theorie
 • Minor praktijk
 • Minor leren en werken
 • Assessment
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor theorie
 • Minor praktijk
 • Minor leren en werken
 • Assessment
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Simulatie en praktijkleren
 • Vakdidactiek
 • Studieloopbaancoaching
 • Afstudeeropdracht
 • Afstudeerproject
 • Assessment
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Handel en transport
 • Vakdidactiek
 • Ethiek
 • Afstudeeropdracht
 • Afstudeerproject
 • Assessment

4

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Kosten
 • Business game
 • VD/HD productie
 • Inleiding praktijkonderzoek
 • Groepsdynamica
 • Leren en werken
 • Studieloopbaancoaching
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Kosten
 • Voorraad en onderneming
 • VD/HD productie
 • Praktijkonderzoek in de school
 • Activerende didactiek
 • Studieloopbaancoaching
 • Leren en werken
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • Kennisbasis Algemene economie
 • Kennisbasis Bedrijfseconomie
 • Activiteitenweek
 • Statistiek en calculatie
 • VD/HD productie
 • Praktijkonderzoek in de school
 • Studieloopbaancoaching
 • Leren en werken
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Management en organisatie
 • Publiekrecht en belastingen
 • VD/HD productie
 • Praktijkonderzoek in de school
 • Zorg en leerlingbegeleiding
 • Studieloopbaancoaching
 • Leren en werken
 • Taalgericht lesgeven

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  41,11,6,3

 • Jaar 2

  26,26,6,3

 • Jaar 4

  3,24,30,3

 • Jaar 3

  26,32,0,4

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 2dagen
  School per week
 • 20 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

Doorstuderen

Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven.

Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden. 

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Museumpark

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Lerarenopleiding VO/BVE Bedrijfseconomie

  31
  okt

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding. Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten Lerarenopleiding Bedrijfseconomie. Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

Studievraag?

Stel je vraag via het contactformulier.

Tijdens kantoortijden kun je ook bellen of chatten met een studievoorlichter.