Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

Vierjarige bachelor in het Nederlands

In het kortEerste indrukOpbouwVakkenNa je studiePraktische informatie & toelatingsvoorwaardenLocatie

Als leerkracht ben je degene die kinderen in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Niet alleen breng je kinderen kennis en vaardigheden bij, ook wil je hun nieuwsgierigheid prikkelen.

Wie op een basisschool werkt, moet een brede basis hebben. Je moet les kunnen geven in alle basisschoolvakken. Dit betekent dat je tijdens je opleiding ook van veel vakken de didactiek en de kennis leert. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke kennisbasis.

Iedere onderwijsperiode heeft een beroepsthema centraal staan, waaraan de vakken verbonden worden. Zo is in jaar één bij onderwijs aan kleuters 'spelen en leren' een thema en bij groep 5/6 'instructie en werkvormen'.

De vakken die je tijdens de opleiding volgt, zijn in drie richtingen verdeeld: onderwijskundige vorming, vakinhoudelijke vorming en culturele/maatschappelijke vorming.

Als voltijdstudent loop je al vanaf het eerste jaar wekelijks stage op een basisschool. De theorie op de opleiding gaat over dezelfde leeftijdsgroep als waarin je stage loopt. Zo zie je meteen hoe het er op een basisschool aan toegaat. Tijdens je stages ben je actief bezig: je geeft les, begeleidt kinderen individueel en observeert. Je studieloopbaancoach begeleidt je bij je studie en komt ook bij je op stagebezoek. Tijdens de opleiding heb je mogelijkheden om je eigen profiel neer te zetten en persoonlijke keuzes te maken.

 

Lees meer over deze opleiding
Leraar Basisondewijs 2015.png

Brochure aanvragen

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

 • Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

meer brochures toevoegen (max 5)

Brochure aanvragen
Vul alle velden correct in om het formulier te versturen.
Vraag de brochure aan
 

Uitgelicht

Rein Spronkers over zijn studiekeuze

"Als leerkracht in het basisonderwijs kun je het verschil maken."

"Ik heb voor de Pabo gekozen, omdat ik zo echt iets kan betekenen voor kinderen. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld geen goede thuissituatie. ik kan ervoor zorgen dat die kinderen er toch doorheen komen. Je kunt het verschil maken.

Studeren op Hogeschool Rotterdam bevalt me ook goed. De sfeer is erg prettig. De leerkrachten staan altijd voor je klaar als het nodig is en je kunt altijd een gezellige babbel maken. Je wordt hier als een collega beschouwd."

Pabo - aap noot mies
Pabo - jassen aan de kaptstok
Pabo - jongen voorlezen
Pabo - kinderen op speelplein op bezem

Chahida Loukili over haar stage

"Een basisschool is eigenlijk de stad Rotterdam in het klein waar vrijheid, ontwikkeling en creativiteit prioriteit zijn."

"De school waar ik stageloop is een multiculturele school bruisend van diverse individuen die samen toch een geheel vormen. Voor mij als toekomstige juf is het de meest uitdagende plek om mijn kwaliteiten uit te breiden en mezelf verder te ontplooien.  De Pabo vult dit aan en maakt het mogelijk dat ik Hogeschool Rotterdam als een duizendpoot ga verlaten."

Docent Aardrijkskunde - wereldbol
Pabo - lezend meisje

Docent Ton over de Yellow Brick Road

"De vraag naar leerkrachten met een internationale specialisatie wordt in de toekomst alleen maar groter."

"Het vak Engels neemt een steeds grotere plek in binnen het basisonderwijs. Dit opleidingsprofiel is gericht op de didactiek van Engels, de organisatie van programma's met een internationale oriëntatie en het werken met het International Primary Curriculum-programma. Het is een volledige route van vier jaar. Mooie bijkomstigheid is dat je met deze specialisatie breed inzetbaar bent, namelijk als leerkracht en als taalspecialist op een school."

Pabo - Erasmusbrug


Pabo Wetenschap en Technologie studiedag

Euromast
Pabo - jongen aan het tekenen
Pabo - uitleg aan drie kinderen

Academische Pabo iets voor jou?

Heb je een vwo-diploma en wil je graag voor de klas staan? Dan is de voltijdopleiding Academische Pabo iets voor jou.

Je behaalt in 5 jaar je hbo-bachelor Pabo en de Master Pedagogy and Education.

Meer informatie >

Studie in Cijfers

Meer informatie: www.studiekeuze123.nl

student- tevredenheid

3.7 

3.8 

student- tevredenheid

Deze opleiding3.7 

Landelijk gemiddeld3.8 

uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5

aantal eerstejaars

Deze opleiding287

Landelijk gemiddelde van deze opleiding160

aantal eerstejaars

Deze opleiding287

Landelijk gemiddelde van deze opleiding160

ervaren contacttijd eerstejaars

12-18

18-24

ervaren contacttijd eerstejaars

12-18

18-24

aantal klokuren per week volgens de grootste groep studenten

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding51%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding57%

doorstroom naar tweede jaar

Deze opleiding51%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding57%

van deze opleiding

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding54%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding54%

diploma binnen
5 jaar

Deze opleiding54%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding54%

binnen het hoger onderwijs

doorstuderen

Deze opleiding18%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding18%

doorstuderen

Deze opleiding18%

Landelijk gemiddelde van deze opleiding18%

studenten die aansluitend aan deze opleiding een nieuwe opleiding starten

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding76%

arbeidsmarkt

Deze opleiding nvt

Landelijk gemiddelde van deze opleiding76%

werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen. Alleen landelijk cijfer beschikbaar.

publicatiedatum
21-05-2015

Opbouw van je opleiding

Drie leerlijnen

Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis, later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen: keuzevakken in het eerste en tweede jaar, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

 

 

Fases van je opleiding

Van oriënteren tot afstuderen

Tijdens je opleiding doorloop je de volgende fases:

Propedeuse: wil en kan ik leraar worden?

In dit eerste jaar maak je kennis met de verschillende vakgebieden en met je toekomstig beroep van leraar basisonderwijs. Je kunt zien of de opleiding en het beroep je liggen. Ook de opleiding bekijkt of je geschikt bent voor het beroep.

Basisfase: basisbekwaam worden

In het tweede studiejaar staat je ontwikkeling tot een breed bekwame leraar basisonderwijs centraal. Je wordt basisbekwaam voor alle vakgebieden die je op de basisschool gaat geven. Daarnaast leer je omgaan met verschillen in de klas op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel niveau. Na dit jaar ben je klaar om je te gaan profileren.

Profileringsfase: leeftijdsprofileren en vakbekwaam worden

In het derde studiejaar kies je voor de leeftijdspecialisatie jongere kind of oudere kind. Er wordt vanuit probleemgestuurd onderwijs in kleine groepen aan uitdagingen gewerkt binnen thema's. Opbrengstgericht werken is hier een voorbeeld van. Daarnaast kies je ook twee vakspecialisaties: één vak uit de wereldvakken en één vak uit de kunstvakken. Je legt in deze fase van je studie ook de landelijke kennisbasistoets taal- en rekenen af. Na het afronden van dit jaar beheers je de competenties op profileringsniveau en ben je klaar om te gaan afstuderen.

Afstudeerfase: startbekwaam worden

Gedurende het vierde studiejaar ontwikkel je jezelf tot startbekwame leraar basisonderwijs die als innovatieve professional op hbo-niveau in de beroepspraktijk aan de slag kan. Je volgt in deze fase een minor, je doet een afstudeeronderzoek en je loopt een half jaar lang drie dagen per week een lio-stage (leraar in opleiding) waarin je laat zien dat je startbekwaam bent.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning

In het eerste en tweede jaar kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in het vierde jaar kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Stage lopen

Bij een school aan de slag

In jaar 1 en 2 loop je wekelijks een dag stage en ieder kwartaal een week. In jaar 3 loop je 2 dagen per week stage en elk kwartaal een week. In jaar 4 loop je een half jaar Lio-stage (3 dagen p/w).

Bekijk hieronder hoe Jessey Verhoeven haar stage bij OBS de Piramide beleeft.

 

Minors

Kies je eigen richting

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt onder andere kiezen uit onderstaande minors. Let op! Bij duale en deeltijdopleidingen kun je niet altijd gebruik maken van het gehele aanbod en is je keuze beperkter. 

Minor Rekenen en Wiskunde

De kwaliteit van het rekenonderwijs, de rekenvaardigheid van de leerlingen en de aanpak van rekenproblemen zijn al jaren onderwerp van stevige discussies. In het onderwijs tekenen zich twee probleemgebieden af: de overgang van PO naar VO verloopt niet soepel omdat docenten van PO en VO niet goed op de hoogte zijn van elkaars specifieke didactiek. Daarnaast stagneert de doorlopende leerlijn in het beroepsonderwijs, omdat leerlingen die in het MBO binnenstromen een te grote achterstand op rekengebied hebben opgelopen. De minor kan opgenomen worden in het project Urban talent, en richt zich op doorgaande leerlijnen in het rekenonderwijs.

Minor Taalspecialist op de basisschool

Meer aandacht voor taal en rekenen.' De kranten besteden er veel en vaak aandacht aan. Als er geen goed taalonderwijs wordt gegeven, heeft dat niet alleen negatieve gevolgen voor de taalontwikkeling en taalbeheersing van kinderen, maar ook voor de prestaties op andere gebieden. Alleen door goed taalonderwijs te geven kun je taalzwakke kinderen, kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben en taalgevoelige kinderen geven wat ze nodig hebben. Taalonderwijs kan zich ook uitstrekken tot andere vakgebieden, want succesvol rekenonderwijs en goede resultaten bij wereldoriënterende vakken zijn mede afhankelijk van een goede taalbeheersing.

Minor Passend Onderwijs

De minor 'Passend Onderwijs' (PAO) zoomt ment name in op de inhoud, het beleid en de organisatie van opvoeding en onderwijs aan kinderen. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, met ernstige dyslexie of kinderen die hoogbegaafd zijn of kinderen die in een beperkte sociaal-culturele omgeving opgroeien. De kunst van passend onderwijs is te zoeken naar mogelijkheden om alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je kunt voor deze minor ook naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Indonesië.

Minor Zicht op speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs is steeds meer behoefte aan leerkrachten die voldoende vaardigheden bezitten om in dit werkveld werkzaam te zijn. In deze minor richten wij ons op het uitbreiden van kennis van het speciaal onderwijs, het vergroten van het handelingsrepertoire van de toekomstige leerkracht en het ontwikkelen van een eigen visie als leerkracht in het speciaal onderwijs. Enige affiniteit met het speciaal onderwijs is wel een pre. Naast het verplichte praktijkgerichte onderzoek, op basis van een eigen leervraag, in het speciaal onderwijs, kent deze minor drie onderdelen. In 'zicht op jezelf' kijk je naar je eigen rol als leerkracht. Hier komt gesprekstechniek, video-interactie-begeleiding en positive behavior support aan de orde. Bij het onderdeel 'zicht op de leerling' gaat het over je handelingsrepertoire; Hoe ga ik om met...? Verschillende type leerlingen krijgen hier aandacht (zoals ADHD, Leerstoornissen, Handicaps etc). In het laatste onderdeel 'zicht op de klas en school' gaat het over regelingen, sociale kaart en multi-disciplinair kunnen werken. Ook gaan we in op groepsprocessen, klassenmanagement, pedagogisch klimaat en observeren en analyseren.

Minor Bewegingsonderwijs

Het is mogelijk om op Hogeschool Rotterdam je volledige bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs te halen. Dit houdt in dat je aan alle groepen binnen het basisonderwijs bewegingsonderwijs mag geven. Deze leergang vakbekwaamheid wordt als minor in het eerste semester van het vierde leerjaar in de voltijdopleiding aangeboden. Het is ook mogelijk om de bevoegdheid bewegingsonderwijs na je studie in de nascholing te halen.

Minor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

De komende jaren staat in grote steden als Rotterdam Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) hoog op de (politieke) agenda. Zowel landelijk als in de stad Rotterdam wordt er gewerkt aan de begeleiding van jonge kinderen, om een doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorzieningen naar de basisschool te krijgen. Voor- en Vroegschoolse educatie is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen die al een achterstand hebben of die de kans lopen een achterstand te ontwikkelen extra te stimuleren. In deze minor doe je kennis en inzicht op omtrent het ontwikkelen en leren van jonge kinderen.

Minor Cultuureducatie

Wie zijn verleden niet kent, heeft geen notie van de toekomst. Cultuur is het sleutelwoord van deze minor. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. De omgeving nodigt leerkrachten altijd uit om kinderen er in mee te nemen middels verhalen en activiteiten. Dit omgevingsonderwijs is dan ook een relevant onderdeel van lessen op de basisschool. Door de leerlingen in contact te brengen met ons cultureel erfgoed vergroot je het cultureel bewustzijn en het historisch besef.

Minor Early English

Een groot groeiend aantal basisscholen voert Engels als moderne vreemde taal in als medium of instruction. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft deze ontwikkeling bijvoorbeeld voor alle basisscholen hoog op de prioriteitenlijst staan binnen het strategisch beleidsplan. Een groot aantal scholen in de regio volgt deze ontwikkeling. Studenten kunnen na het volgen van deze minor lesgeven in het Engels binnen de basisschool. Zij krijgen dan de verantwoordelijkheid voor (een deel van) het onderwijs in het Engels. In de minor worden vakmanschap en meesterschap bij elkaar gebracht voor het onderwijs in het Engels. In Engeland neemt de student verantwoordelijkheid voor zoveel mogelijk onderwijs in het Engels waardoor zij 'classroom English' effectief leren gebruiken en de door hen gemaakte keuzes in het Engels leert verantwoorden. De verdieping door het onderzoek helpt de student bij het ontwikkelen van een visie op het onderwijs Engels.

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Specialisaties

Kies je eigen richting

Op onze Pabo wordt iedereen specialist in lesgeven in de grote stad. Je kunt je ook verder specialiseren binnen de opleiding door je eigen richting te kiezen.

Iedere student die afstudeert, krijgt naast zijn bachelordiploma, het diploma Openbaar Onderwijs, waarmee je als startend leerkracht een extra waarde mee krijgt. Door dit diploma is een nascholingstraject gericht op openbaar onderwijs niet meer nodig.

Montessori

Het is mogelijk om naast je reguliere diploma ook het Montessori-diploma te behalen. Deze opleiding is volledig geïntegreerd in het curriculum van de opleiding, waarbij de specifieke vakken voor de Montessori-route zijn vastgelegd in het keuzeonderwijs.

Waarom Montessori?

 • Gericht op de ontwikkeling van het individu
 • Onderwijs op maat
 • Richt zich op de psychische, sociale, intellectuele en creatieve aspecten van het mens-zijn
 • Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren leiden tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid
 • De taak van de leerkracht is die van begeleider. Hij/zij observeert, helpt en geeft individuele- en groepslessen.
 • Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep (4-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar). Zij helpen en stimuleren elkaar.
 • Ononderbroken ontwikkelingsgang (4-12 jaar). Traditionele zittenblijven komt niet voor.
 • Kosmische Opvoeding en Onderwijs

Daarom Montessori!

ICBO-certificaat

Met het ICBO-certificaat (Introductie Christendom voor het BasisOnderwijs) ben je officieel bevoegd om godsdienstonderwijs te geven. Het certificaat geeft je meer kans om op protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen les te geven. Voor islamitische scholen is geen extra diploma nodig.

Internationaal

Wil je lesgeven op internationale basisscholen en trekt het je om te werken in het buitenland? Dan is de specialisatie Internationaal, ofwel 'Follow the Yellow Brick Road' iets voor jou. Hiermee kun je aan de slag op onder andere vroeg- en vreemdetalenonderwijs en internationale scholen. Het is een op maat gemaakte route van vier jaar. De inhoud van je opleiding en stages wordt gekleurd doordat op de stageschool het onderwijs in het Engels wordt gegeven. Daardoor leer je ook zelf om in het Engels les te geven. Met deze specialisatie ben je breed inzetbaar, namelijk als leerkracht en als taalspecialist op een school. De opleiding is Nederlandstalig. Bekijk de brochure.

Je kunt kiezen uit één van de onderstaande specialisaties.

 • Vroeg- en vreemdetalenonderwijs en tweetalig primair onderwijs in Nederland
 • Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs in Nederland
 • International Primary Curriculum in Nederland of het buitenland
 • International Schools in Nederland of het buitenland

Bewegingsonderwijs

Het is mogelijk om op Hogeschool Rotterdam je volledige bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs te halen. Dit houdt in dat je aan alle groepen binnen het basisonderwijs bewegingsonderwijs mag geven. Deze leergang vakbekwaamheid wordt als minor in het eerste semester van het vierde leerjaar in de voltijdopleiding aangeboden. Het is ook mogelijk om de bevoegdheid bewegingsonderwijs na je studie in de nascholing te halen.

Afstuderen

De afronding van je opleiding

In de afstudeerfase kies je voor een specialisatie: het jongere (4-8 jaar) of het oudere kind (8-12 jaar). In deze fase wordt uiteraard meer zelfstandigheid van je verwacht dan in de de eerdere jaren.

Internationale mogelijkheden

Explore your horizon

Tijdens de opleiding is het mogelijk om naar het buitenland te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een studiereis naar Turkije, de Verenigde Staten, Marokko en Duitsland. Daarnaast zijn er mogelijkheden om je minor in Indonesië, Groot-Brittannië of Namibië uit te voeren. Wil je liever in Nederland blijven, maar je toch oriënteren op het buitenland? Regelmatig komen er studenten uit het buitenland een half jaar aan onze opleiding studeren. Je kunt voor deze studenten een international buddy zijn.

 • Van jong naar oud

  Van jong naar oud

  In het eerste jaar begin je met kennis voor leerlingen in de eerste groepen. De andere jaren zijn gelijk aan de route Van oud naar jong.

   
 • Van oud naar jong

  Van oud naar jong

  In het eerste jaar begin je met kennis voor leerlingen in de latere groepen. De andere jaren zijn gelijk aan de route Van jong naar oud.

   

Vakken

Volg een verzwaard programma voor echte doorzetters. Honoursprogramma

De tijdlijn geeft een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1

Onderwijsperiode 1
Van jong naar oud

In de eerste twee blokken werk je aan je kennis voor kinderen in groep 1 en 2.

uitgelicht-blok-1.jpg
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Gecijferdheid
 • Aardrijkskunde
 • Bewegingsonderwijs
 • Beeldend Animatie
 • Cultuureducatieweek
 • Individuele slc-begeleiding
 • Stage
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Onderwijskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Individuele slc-begeleiding
 • Stage
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Natuur en techniek
 • Muziek
 • Drama
 • Keuzevak
Onderwijsperiode 3
Van jong naar oud

In de laatste twee periodes van het jaar ga je werken aan je kennis op het gebied van kinderen in groep 5 en 6.

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Stage
 • Keuzevak
 • Individuele slc-begeleiding
 • Onderwijskunde
 • Aardrijkskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Geschiedenis
 • Gecijferdheid
 • Beeldend Handvaardigheid
 • Schrijven
 • Project pabo-1
 • Cultuureducatieweek
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Individuele slc-begeleiding
 • Onderwijskunde
 • Project pabo-1
 • Stage
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Gecijferdheid
 • Natuur en techniek
 • Geschiedenis
 • Muziek
 • Drama
 • Diversiteit
 • Keuzevak

2

Onderwijsperiode 1
Groep 3 en 4

In de eerste twee periodes van jaar 2 werk je aan je kennis voor kinderen uit groep 3 en 4.

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Natuur en Techniek
 • Drama
 • Muziek
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Keuzevak
 • Project pabo-2
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Onderwijskunde
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Keuzevak
 • Project pabo-2
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Geschiedenis
 • Beeldend Tekenen
 • Schrijven
Onderwijsperiode 3
Groep 7 en 8

In de laatste twee periodes werk je aan je kennis voor leerlingen van groep 7 en 8.

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Keuzevak
 • Project pabo-2
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Aardrijkskunde
 • Natuur en Techniek
 • Muziek
 • Drama
 • Diversiteit ICO
 • Bewegingsonderwijs MRT
 • Cultuureducatieweek
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldend Beeldbeschouwing

3

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Ontwikkelings- en leerlijnen
 • Opbrengstgericht werken
 • Voorbereiden eindtoetsen taal en rekenen
 • Stage
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Voorbereiden eindtoetsen taal en rekenen
 • Stage
 • Handelingsgericht werken
 • Visie en beleid
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4

4

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor
 • Individuele slc-begeleiding
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor
 • Individuele slc-begeleiding
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • SLC-intervisie
 • Assessmentdossier
 • Afstudeeronderzoek
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • SLC-intervisie
 • Afstudeeronderzoek
 • Afstudeerassessment

1

Onderwijsperiode 1
Van oud naar jong

In de eerste twee periodes werk je aan je kennis voor kinderen in groep 5 en 6.

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Individuele slc-begeleiding
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Gecijferdheid
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldend Handvaardigheid
 • Schrijven
 • Project pabo-1
 • Stage
 • Keuzevak
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Individuele slc-begeleiding
 • Onderwijskunde
 • Project pabo-1
 • Stage
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Gecijferdheid
 • Natuur en techniek
 • Geschiedenis
 • Muziek
 • Drama
 • Diversiteit
 • Keuzevak
Onderwijsperiode 3
Van oud naar jong

In de laatste twee periodes werk je aan je kennis voor kinderen uit groep 1 en 2.

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Gecijferdheid
 • Aardrijkskunde
 • Bewegingsonderwijs
 • Beeldend Animatie
 • Cultuureducatieweek
 • Individuele slc-begeleiding
 • Stage
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Onderwijskunde
 • Taal eigen vaardigheid
 • Individuele slc-begeleiding
 • Stage
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Natuur en techniek
 • Muziek
 • Drama
 • Keuzevak

2

Onderwijsperiode 1
Groep 3 en 4

In de eerste twee periodes van jaar 2 werk je aan je kennis voor kinderen uit groep 3 en 4.

Vakken Onderwijsperiode 1
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Natuur en Techniek
 • Drama
 • Muziek
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Keuzevak
 • Project pabo-2
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Onderwijskunde
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Keuzevak
 • Project pabo-2
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Geschiedenis
 • Beeldend Tekenen
 • Schrijven
Onderwijsperiode 3
Groep 7 en 8

In de laatste twee periodes werk je aan je kennis voor leerlingen van groep 7 en 8.

Vakken Onderwijsperiode 3
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Keuzevak
 • Project pabo-2
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Aardrijkskunde
 • Natuur en Techniek
 • Muziek
 • Drama
 • Diversiteit ICO
 • Bewegingsonderwijs MRT
 • Cultuureducatieweek
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • Stage
 • Individuele slc-begeleiding
 • Onderwijskunde
 • Taal
 • Rekenen-Wiskunde
 • Gecijferdheid
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldend Beeldbeschouwing

3

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4

4

Onderwijsperiode 1
Vakken Onderwijsperiode 1
 • Minor
 • Individuele slc-begeleiding
Onderwijsperiode 2
Vakken Onderwijsperiode 2
 • Minor
 • Individuele slc-begeleiding
Onderwijsperiode 3
Vakken Onderwijsperiode 3
 • SLC-intervisie
 • Lio
 • Afstudeeronderzoek
Onderwijsperiode 4
Vakken Onderwijsperiode 4
 • SLC-intervisie
 • Afstudeeronderzoek
 • Lio-afstudeerassessment

Honoursprogramma

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

Met het Honoursprogramma kijk je over de grenzen van het onderwijs heen. In het eerste en tweede studiejaar sluit je aan bij bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn. 

Wereldvakgebied

Je hebt de keuze uit:

> Aardrijkskunde
> Geschiedenis
> Natuur

Kunstvakgebied

Je hebt de keuze uit:

> Beeldend
> Drama
> Muziek

Wereldvakgebied

Je gaat verder met het door jou gekozen vak:

> Aardrijkskunde
> Geschiedenis
> Natuur

Kunstvakgebied

Je gaat verder met het door jou gekozen vak:

> Beeldend
> Drama
> Muziek

Ontwikkelings- en leerlijnen

keuze uit Jonge kind of Oudere kind

Opbrengstgericht werken

keuze uit Jonge kind of Oudere kind

Stage

keuze uit Jonge kind of Oudere kind

Stage

keuze uit Jonge kind of Oudere kind

Handelingsgericht werken

keuze uit Jonge kind of Oudere kind

Visie en beleid

keuze uit Jonge kind of Oudere kind

Wereldvakgebied

Je hebt de keuze uit:

> Aardrijkskunde
> Geschiedenis
> Natuur

Kunstvakgebied

Je hebt de keuze uit:

> Beeldend
> Drama
> Muziek

Wereldvakgebied

Je gaat verder met het door jou gekozen vak:

> Aardrijkskunde
> Geschiedenis
> Natuur

Kunstvakgebied

Je gaat verder met het door jou gekozen vak:

> Beeldend
> Drama
> Muziek

Onderwijsvorm

 • Jaar 1

  42,14,6,4

 • Jaar 2

  38,11,9,4

 • Jaar 3

  19,38,0,2

 • Jaar 4

  0,29,30,4

 • Jaar 1

  41,14,6,4

 • Jaar 2

  38,11,9,4

 • Jaar 3

  22,44,0,3

 • Jaar 4

  0,29,30,4

 • Praktijk
  Praktijk
 • Theorie
  Theorie
 • Keuze
  Keuzeruimte
 • Begeleiding
  Begeleiding

Studielast tijdens het eerste jaar

 • 4dagen
  School per week
 • 17 uur
  Zelfstudie per week

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) diploma binnen. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

ICBO en Diploma Openbaar Onderwijs

Met het ICBO-certificaat (Introductie Christendom voor het BasisOnderwijs) ben je officieel bevoegd om godsdienstonderwijs te geven. Het certificaat geeft je meer kans om op protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen les te geven. Voor islamitische scholen is geen extra diploma nodig.

Al onze afstudeerders krijgen - naast hun bachelordiploma - het diploma Openbaar Onderwijs. Hiermee krijg je als startend leerkracht een extra waarde mee. Door dit diploma is een nascholingstraject gericht op openbaar onderwijs niet meer nodig.

Beroepen

Voorop staat natuurlijk dat je graag met kinderen werkt. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en met andere begeleiders.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: HBO-Monitor 2013

182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.318228454864627312182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.31625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.31625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.31625758484684164611992.31625758484684164611992.31625758484684164611992.31625758484684164611992.31625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.318228454864627312182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.31625758484684164611992.31625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121822845486462731218228454864627312182284548646273121822845486462731218228454864627312182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3182284548646273121625758484684164611992.3

Startloon indicatie

€1625

Kans op een vaste baan

16%

Kans op een voltijd baan

46%

Spreekt van
"goede aansluiting arbeidsmarkt"

46%

Is tevreden over studiekeuze

84%

Waar ga je studeren?

Statisch beeld van de kaart

Museumpark

Museumpark 40
3015 CX Rotterdam

Meer info en route

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Bereken je persoonlijke reistijd met het OV

Kom bij ons langs

 • Open dag

  Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

  31
  okt

  Tijdens de open dag vinden er presentaties plaats over de opleiding. Daarnaast kun je terecht met al je vragen bij studenten en docenten van de Pabo. Met specifieke toelatingsvragen kun je op deze dag ook terecht bij Studievoorlichting.

  Meer informatie

 • Proefstuderen

  Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

  19
  nov

  Wil je kijken of de Pabo iets voor jou is? Kom dan proefstuderen. Je krijgt dan een voorproefje van de opleiding door een dagdeel lessen te volgen en opdrachten te maken zoals dit tijdens het eerste studiejaar ook gebeurt.

  Meer informatie

Chat met een medewerker van Studievoorlichting

Studievraag?

Stel hem via de chat. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier